Publisert 21.05.2024

RME gjennomfører nytt tilsyn med kraftleverandørene

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) skal i år ha en ny runde med tilsyn av kraftleverandørene om fakturautforming og rapporteringsplikt.

- Resultatene fra fjoråret viser hvor viktig det er at RME fører tilsyn. Da brøt 58 av de 75 kontrollerte kraftleverandører reglene for rapporteringsplikt og fakturautforming, sier Tore Langset, direktør for RME.

En av de store utfordingene i markedet er at forbruker og kraftleverandør ikke har samme informasjonsgrunnlag. Når forbruker ikke har god nok informasjon om de ulike leverandørene og avtalene som finnes,  kan dette føre til lavere konkurranse mellom leverandørene.

 - Ved å sørge for at kundene enkelt finner informasjon om ulike strømavtaler, og strømavtaler og fakturaer overholder kravene til informasjon, vil forbrukeren få bedre informasjon og bedre mulighet til å ta gode valg, sier Langset.

Tilsyn som virkemiddel for et godt sluttbrukermarked  

Å følge opp regelverket med tilsyn er en av de viktigste oppgavene til RME. Formålet med tilsynet er å sørge for et trygt og godt sluttbrukermarked.

- Tilsynet skal sørge for at kraftleverandørene følger lover og forskrifter. Vi skal ha et oversiktlig sluttbrukermarked med transparente avtalevilkår og god informasjon til kundene, sier Langset. 

Strømpris.no gir viktig informasjon til kundene

For at strømkundene skal kunne ta informerte valg er det viktig at kraftleverandørene rapporterer inn avtalene sine til Forbrukerrådets strømprisportal, strømpris.no. Portalen gir en oversikt over alle aktive kraftavtaler som tilbys norske husholdningskunder. Av de kraftleverandørene som hadde brudd ved forrige tilsyn, hadde 25 prosent brudd på rapporteringsplikten. Eksempler på slike brudd kan være at kraftleverandøren ikke har rapportert inn strømavtalene sine til strømpris.no, eller at avtalene som er rapportert inn inneholder feil.

- Strømprisportalen er et viktig virkemiddel for at strømkunder skal kunne sammenligne strømavtaler og ta et informert valg. Da må det som står der være riktig, sier Langset. 

En faktura som er lett å forstå

En annen ting som kan bidra til informasjonsskjevheten i markedet er hvordan fakturaen er utformet. Hvis fakturaen er uoversiktlig eller mangelfull, kan kunden slite med å forstå hva han eller hun betaler for. Fakturaen skal blant annet inneholde: Navn på kraftavtalen, avtalens varighet, varslingsrutiner ved avtaleendringer og varigheten til en eventuell prisgaranti.  

- Av kraftleverandørene med brudd ved fjorårets tilsyn, hadde i underkant av 90 prosent brutt ett eller flere av kravene til fakturautforming. For at sluttbrukermarkedet skal bli mer oversiktlig, må vi å få ned dette tallet, sier Langset.           

Kontaktpersoner

Synne Schulerud Bøe, førstekonsulent
e-post: sboe@nve.no

Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef
e-post: tjo@nve.no

Krav til utforming av faktura

Forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 7-2 annet ledd stiller en rekke krav til utforming av faktura for strømkunder. Blant annet skal fakturaen være lett å forstå og det skal opplyses om: Fakturagrunnlaget (inkl. priselementer og kraftvolum), elspotområdet til målepunktet, muligheten til å sammenligne strømavtaler på strømpris.no, strømavtalens navn og varighet, varslingsrutiner ved avtaleendringer, varigheten til eventuelle prisgarantier og klagemuligheter til Elklagenemda.

Rapporteringsplikt til strømpris.no

Forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler § 4 definerer hvilke kraftleveringsavtaler som er rapporteringspliktige. Alle kraftleveringsavtaler som tilbys til eller allerede er inngått med forbrukere er rapporteringspliktige. Forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler § 5 stiller krav til innholdet, formen og fristen for rapporteringen. Blant annet skal rapporteringen skje fortløpende til Forbrukerrådets strømprisportal (strømpris.no) og inneholde pris/ kWh, og eventuelle påslag eller fastbeløp.