Publisert 03.08.2021 , sist oppdatert 10.12.2021

RME foreslår ny og utvidet ordning for deling av lokal strømproduksjon

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår å etablere en ny ordning for deling av egenprodusert fornybar strøm. Forslaget er utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet og omfatter beboere i flermannsboliger, leilighetskomplekser og næringsbygg. Den øvre grensen for ordningen foreslås satt til 500 kW installert effekt innenfor en eiendom.

Illustrasjon solkraft. Foto: Erik Due, NVE

- Det er et ønske om å utvide dagens plusskundeordning slik at den også omfatter beboere i flermannsboliger, leilighetskomplekser og næringsbygg. Vi har derfor foreslått en ny ordning for deling av egenprodusert strøm. Den nye ordningen vil være betydelig mer omfattende enn dagens plusskundeordning og innebærer at langt flere enn i dag kan spare nettleie og avgifter ved å dele egenprodusert fornybar strøm, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund

RME forslår å etablere en ny ordning for deling av fornybar strømproduksjon

Forslaget er oversendt Olje- og energidepartementet, og innebærer i praksis en betydelig utvidelse av dagens ordning med plusskunder til også å omfatte beboere i flermannsboliger, leilighetskomplekser og næringsbygg. Den øvre grensen for ordningen forslås satt til 500 kW installert effekt innenfor en eiendom.

- De samlede kostnadene i strømnettet vil være om lag de samme som før. Det betyr at besparelsene i nettleie for dem som blir omfattet av ordningen, må betales av hele samfunnet gjennom økt nettleie. Omfordelingen av kostnader mellom folk tilsier at ordningen bør avgrenses. Vi foreslår at grensen settes ved 500 kW installert effekt. Vi har da forsøkt å balansere ønsket om en utvidet ordning med hensynet til å unngå økninger i nettleien for folk, sier Lund.

- Vårt forslag er nå oversendt Olje- og energidepartementet. Det blir opp til departementet å vurdere hvordan dette nå skal tas videre, sier Lund.

Om ordningen

RME foreslår en modell for deling av elektrisitet produsert av fornybare energikilder.  Den går ut på at produsenter kan dele produksjonen sin med øvrige nettkunder på samme eiendom. Kunder som går sammen om å investere i fornybar energi innenfor en felles eiendom, vil dermed kunne utnytte produksjonen til å redusere sitt eget forbruk fra nettet over en time. Dette vil typisk gjelde kunder i flermannsboliger eller i boligblokker, og eventuelt nettkunder i næringsbygg.

Vi foreslår å sette en grense for ordningen ved 500 kW installert effekt innenfor en eiendom. For å unngå sterke terskeleffekter for anlegg med noe mer installert effekt enn 500 kW kan det være et alternativ å gjøre delingsordningen uavhengig av hvor mye samlet installert effekt det er på eiendommen. Det vil likevel bare være anledning til å dele inntil 500 kW per eiendom. Med en slik løsning vil ikke lengre anlegg over 500 kW automatisk være utenfor, og vi unngår et skarpt skille på 500 kW. Da vil man kunne dele inntil 500 kW selv om det er installert for eksempel 600 kW på eiendommen.

Oppdrag fra OED

RME har 2. august oversendt rapport til Olje- og energidepartementet med forslag om å etablere en ny ordning for deling av fornybar kraftproduksjon. Forslaget svarer ut oppdrag gitt av departementet 5. mai om at RME, i samarbeid med Skattedirektoratet, skulle utforme forslag til regelverk for deling av fornybar strømproduksjon.  

 

Kontaktpersoner

Bjørnar Araberg Fladen, seniorrådgiver
Mobil: 22 95 92 41

NVEs pressetelefon: 48 99 76 67