Publisert 26.06.2024

RME får utvidet myndighet til å trekke tilbake konsesjon

utvides myndigheten i energiloven, slik at Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) kan trekke tilbake en konsesjon også ved brudd annet regelverk.  

– Dette utvider RME sine sanksjonsmuligheter. Kraftleverandørene er omfattet av flere regelverk. Med den nye fullmakten vil RME i vurderingen av tilbaketrekking av konsesjon kunne se regelbruddene til en leverandør i sammenheng, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen. 

Alle kraftleverandører i Norge trenger en omsetningskonsesjon fra RME for å selge strøm. Tidligere har RME kun hatt anledning til å trekke tilbake denne tillatelsen ved brudd på energilovgivningen, samt ved feil eller manglende opplysninger og dersom konsesjonær ikke lenger anses skikket til å utøve virksomheten. Fra juli av vil RME i tillegg kunne vektlegge brudd på annet relevant regelverk. 

Lovvedtakets omfang 

Lovvedtaket spesifiserer annet relevant regelverk som blant annet avtaleloven, markedsføringsloven med tilhørende forskrift og angrerettloven med tilhørende forskrift. Videre kan departementet også forskriftsfeste andre regelverk. Dette er regelverk som søker å fremme formål energilovgivningen også søker å fremme, eksempelvis vern av forbrukere. 

Tilbaketrekking av konsesjon har store konsekvenser, da leverandøren i praksis blir utestengt fra markedet og ikke kan selge strøm lenger. Da vil det også kunne bli flere kunder på leveringsplikt. Tilbaketrekking skal kun vurderes dersom andre tiltak ikke er tilstrekkelige, og det er snakk om grove eller gjentatte brudd. Dersom tilbaketrekking likevel er nødvendig kan RME hindre fortsatt virksomhet som kunne skadet kunder, tilliten til strømmarkedet eller aktørene i markedet. 

 

Kontakt

Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef 
e-post: tjo@nve.no  

Synne Schulerud Bøe, førstekonsulent 
e-post: sboe@nve.no 

Fakta

14. juni 2024 endret Stortinget energilovens § 10-2. Endringen betyr at RME får utvidet myndighet til å trekke tilbake en omsetningskonsesjon.  

Lovendringen trer i kraft 01. juli 2024.