Publisert 01.03.2023

RME ber om innspill på utviklingen av fremtidens inntektsregulering

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) jobber med å forbedre deler av metoden som brukes i inntektsreguleringen av nettselskapene. Målet er å utvikle metoder som beskriver nettselskapenes faktiske oppgaver på en bedre måte enn i dag.

RME publiserer i dag to utredninger om å utvikle nye oppgavevariabler. Utredningene er basert på tidligere arbeid, spesielt det som går på å utvikle effektdistanse som en ny oppgavevariabel. Effektdistanse måler oppgaven med å levere en viss mengde effekt ut til kunden, over en distanse. Distansen bestemmes av kundens beliggenhet og hvor strømmen kommer fra. Vi har også arbeidet med en separat variabel som beskriver oppgaven med å levere en pålitelig strømforsyning.  

I RMEs effektivitetsanalyser måles nettselskapenes ressursbruk. Selskapene som gjør oppgavene til den laveste kostnaden, fremstår som effektive. En god representasjon av oppgavene er viktige av to grunner. For det første skal de bidra til at nettselskapene sammenlignes på riktig grunnlag slik at nettselskaper kan oppnå en rimelig avkastning. For det andre skal valg av oppgavevariabler motivere selskapene til enhver tid å velge de mest rasjonelle og kostnadseffektive løsningene.

Arbeidet med å utvikle fremtidens oppgavevariabler er nyskapende, men også utfordrende. I tillegg til å utvikle helt nye metoder er det også en rekke problemstillinger knyttet til data som er krevende.

Nå ønsker vi tilbakemeldinger fra bransjen på to nye utredninger som tar dette arbeidet videre. Nettselskapenes innspill tar vi med oss når vi skal lage en ny modell som er rustet for fremtiden, sier Roar Amundsveen, seksjonssjef i RME.

I rapporten «Evaluering av bruken av syntetiske nett i måling av effektdistanse» har Menon Economics vurdert bruken av syntetiske nett i beregningen av effektdistanse. For å beregne effektdistanse, trenger vi et mål på avstandene mellom innmating og utmating i nettet, og vi har derfor beregnet syntetisk nett. De er kunstige fremstillinger av de faktiske nettene. De benyttes ikke for å evaluere hvordan de faktiske nettene er bygget, men for å ha et mål på distansene. Vi har stilt Menon spørsmål om avstandene i de syntetiske nettene er representative for de faktiske avstandene som nettselskapene må transportere strøm. Konsulentene konkluderer med at det vil være mest hensiktsmessig for RME å bruke faktiske nett når effektdistansen skal beregnes, gitt at dette er teknisk mulig.

I rapporten «Oppgavevariabler for leveringspålitelighet» viser THEMA hvordan vi kan beregne en ny variabel som beskriver selskapenes oppgave med å levere en pålitelig strømforsyning. Omfanget av denne oppgaven avhenger blant annet av hva slags kunder som nettselskapet må forsyne og hvor kundene er lokalisert. THEMA regner på ulike varianter av oppgavevariabelen og gir interessante diskusjoner av egenskapene ved dem, i tillegg til en mer generell diskusjon om hva slags effekter og signaler en slik oppgavevariabel kan gi i en fremtidig modell.  

Vi inviterer alle til å komme med innspill til dette arbeidet innen 1.juni 2023. Tilbakemeldinger sendes til rme@nve.no.

Kontakt

Seksjonssjef Roar Amundsveen
Tlf. 22 95 98 22

Seniorrådgiver Hilde Marit Kvile
Tlf. 22 95 92 34

Innspill sendes til rme@nve.no innen 1. juni 2023.