Publisert 22.11.2022 , sist oppdatert 23.11.2022

RME anbefaler å innføre modell for deling av overskuddsproduksjon

Etter en høringsrunde på vegne av Olje- og energidepartementet, anbefaler Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) å innføre en modell for deling av overskuddsproduksjon fra fornybar strømproduksjon.

I juli i år sendte RME ut et forslag om innføring av modell for deling av overskuddsproduksjon på høring. Høringsfristen var 30. september 2022.

Modell for deling av overskuddsproduksjon fra fornybar strømproduksjon går ut på at man kan dele produksjonen sin med øvrige nettkunder på samme eiendom. Kunder som går sammen om å investere i fornybar energiproduksjon innenfor en felles eiendom, vil dermed kunne utnytte produksjonen til å redusere sitt eget forbruk. Dette vil typisk gjelde kunder i flermannsboliger, men også nettkunder i næringsbygg.

Anbefaler innføring

RME fikk inn 48 høringsinnspill, der 47 hadde merknader til forslaget. De aller fleste høringsinstansene er positive til å tilrettelegge for mer lokal produksjon. Det er mange innspill til forslag til endringer i delingsløsningen. Noen ønsker også å innføre en alternativ løsning.

- Vi anbefaler ordningen i hovedtrekk blir lik som foreslått i høringen. Vi mener at geografisk avgrensning på gårds- og bruksnummer og øvre terskel for installert effekt på 500 kW er hensiktsmessige avgrensninger for ordningen, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen i RME.

Noen endringer etter høringsrunde

I tillegg anbefaler RME at det gjøres noen endringer sammenlignet med forslaget som ble sendt på høring.

- Vi anbefaler at øvre terskel for installert effekt for solcelleanlegg skal refereres til nominell effekt i vekselretter. Dette likestiller installert effekt i solcelleanlegg med andre teknologier som vannkraft og vindkraft, og gir insentiver til for eksempel solcelleanlegg på fasade, sier Jonassen.

RME anbefaler også noen endringer for å forenkle nettselskapenes håndtering av ordningen. Det anbefales at registrering av kunder i ordningen skal gjøres per målepunkt-ID, og at det innføres et minstekrav til hvilke fordelingsnøkler nettselskapene skal tilby.

Ikrafttredelsesdato 1. januar 2023

RME fikk flere innspill om ikrafttredelsesdato, der noen mener at det er viktig at en løsning kommer på plass fra 1. januar 2023, mens andre mener at det blir vanskelig å få på plass systemer hos nettselskapene innen den datoen. RME mener at det er viktig at løsningen kommer på plass raskt, og anbefaler derfor at modell for deling av overskuddsproduksjon trer i kraft fra 1. januar 2023.

For mer informasjon, se RME sin høringsside.

Kontakt

Avdelingsingeniør Ingvild Grøtterud Birkeland

Telefon: 22 95 93 31

Epost: igbi@nve.no

Oppsummering og anbefaling