Publisert 20.02.2020

Reguleringsmyndigheten for energi vil utvikle nye indikatorer for å måle konkurransetrykket i sluttbrukermarkedet for strøm

I en rapport utarbeidet for Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME), anbefaler Oslo Economics å benytte avanse og lønnsomhet for å måle effektiviteten hos kraftleverandørene. Indikatorene vil gi RME bedre forståelse av konkurransesituasjonen i sluttbrukermarkedet.

RME fører oppsyn med markedet for salg av strøm til sluttbrukere, og skal legge til rette for at markedet fungerer effektivt. Vi har tidligere pekt på at mange og kompliserte avtaler kan føre til et mindre effektivt sluttbrukermarked. Med et sluttbrukermarked i endring, har vi behov for å utvikle nye metoder for å overvåke markedet.

– Et effektivt sluttbrukermarked er viktig for at kundene ikke skal betale mer for strømmen enn nødvendig. Med disse nye indikatorene vil vi få bedre forståelse av konkurransesituasjonen i sluttbrukermarkedet. Sammen med annen informasjon vil det gjøre oss bedre rustet til å legge til rette for en samfunnsmessig rasjonell omsetning av strøm til kundene, sier direktør Ove Flataker.

Rapporten anbefaler at overvåkningen bør skje ved å følge med på hvordan indikatorene utvikler seg over tid. RME vil utvikle et verktøy som gjør at vi på en effektiv og presis måte kan samle inn, analysere og publisere utviklingen i avanse og lønnsomhet hos kraftleverandørene.

Gir bedre innsikt i graden av konkurranse

Indikatorene avanse og lønnsomhet er i kombinasjon egnet til å gi innsikt i hvordan konkurransesituasjonen utvikler seg over tid.

Avansen er nettoinntekten kraftleverandørene sitter igjen med etter at varekostnaden ved å kjøpe kraft er trukket fra. Leverandørens gjennomsnittlige avanse vil være et uttrykk for konkurransetrykket de står overfor. Dersom avansen reduseres over tid, kan det tolkes som at leverandørens konkurransetrykk er blitt forsterket, og motsatt dersom avansen økes.

Kraftleverandørene har flere andre kostnader enn kjøp av strøm. Indikatoren lønnsomhet belyser i hvilken grad avanse går med til å dekke andre kostnader enn kjøp av strøm. Å måle utviklingen i lønnsomhet er derfor et nødvendig supplement til utviklingen i avanse.

Indikatorer for avanse og lønnsomhet kan beregnes ved hjelp av eksisterende data ettersom kraftleverandørene rapporterer årlig inn økonomiske data til RME.

 

 

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Guro Grøtterud, tlf. 22 95 90 69 eller e-post: ggro@nve.no

Rådgiver Sigrid Hendriks Moe, tlf. 22 95 98 21 eller e-post: sihm@nve.no