Publisert 23.03.2020 , sist oppdatert 25.03.2020

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) lyser ut prosjekter for drøye fem millioner kroner

RME har behov for konsulentbistand til syv prosjekter frem mot sommeren. Vi har blant annet behov for økonomiske og tekniske analyser. Prosjektene skal bidra til et effektivt energisystem med et velfungerende marked for sluttbrukerne og god regulering av nettselskapene.

- Vi er inne i en tid hvor veldig mange bedrifter har det tøft og mange må permittere ansatte. Vi har klare utredningsoppdrag for næringslivet – og de ønsker vi å gå ut med nå. Våre oppdrag betyr ikke så mye i den store sammenhengen, men er et bidrag til å redusere behovet for permitteringer hos noen bedrifter, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Under følger en oversikt over oppdrag RME vil lyse ut i løpet av våren:

 

1.      Metode for å fastsette Statnetts kostnadsnorm fra 2021 som gir sterkere insentiver til kostnadseffektivitet.

Dette oppdraget er allerede lyst ut https://www.mercell.com/nb-no/anbud/126250282/forslag-til-metode-for-aa-fastsette-statnetts-kostnadsnorm-fra-2021-slik-at-insentivene-til-kostnadseffektivitet-styrkes-anbud.aspx). Bakgrunnen for oppdraget er at Statnett har noe svakere insentiver til kostnadseffektivitet enn de andre norske nettselskapene. Vi vil vurdere om vi kan styrke dette gjennom en annen metode for fastsettelse av kostnadsnormen. Tilbyder skal utforske alternative metoder, hvilke data som kreves og hvordan metoden virker inn på insentivene for Statnett, når man ser på hele inntektsreguleringen. Det er bare kostnadsnormen som skal vurderes i dette arbeidet, resten av rammeverket for inntektsreguleringen skal ligge fast. Leveransetidspunkt vil være i slutten av august, og økonomisk ramme 500 000 kr eks mva.

2.      Nytt eksogent mål for etterspørsel av elektrisitet til bruk i modeller for måling av nettselskapers effektivitet

Vi ønsker å utvikle en variabel som kan kombinere etterspørsel etter elektrisitet og distansen som elektrisiteten må fraktes i én variabel. Vi tror en slik variabel effektivt kan fange transportoppgaven som nettselskapene utfører. Arbeidet ble påbegynt i 2018 og er dokumentert i (http://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2019/eksternrapport2019_05.pdf og http://publikasjoner.nve.no/rme_eksternrapport/2019/rme_eksternrapport2019_01.pdf.  I løpet av våren vil vi lyse ut tre prosjekter som bygger videre på dette arbeidet. Den økonomiske rammen for disse tre prosjektene er til sammen ca. 2,3 millioner kroner, og utlysningene vil komme i løpet av april.  De tre prosjektene er:

2a) Utvikle en metode for å lage datasett som kan benyttes til å kalkulere effekt – og energidistanse.

Fra Elhub skal produksjon- og forbruksdata kombineres med geografiske data om produksjon, transformator- og nettstasjoner for å lage et datasett som kan brukes til beregning av nye variabler. En viktig problemstilling er hvordan målerdata fra Elhub kan aggregeres til nettstasjonsnivå. Metoden skal testes på et lite antall pilotselskaper. 

2b) Nytt eksogent mål for etterspørsel av elektrisitet

Med utgangspunkt i de tidligere prosjektene, skal metodene for beregning av effekt- og energidistanse utforskes ytterligere. Metodene skal anvendes på større datasett og dette vil gi oss mer innsikt i styrkene og svakhetene ved de ulike metodene. Vi tror at avstandene best kan beregnes basert på en konstruert nett. Vi ønsker å vite mer om implikasjonene ved å bruke slike nett. Vi er også opptatt av om metodene kan utvides til også å fange opp transportoppgaven i lavspentnettet.

2c) Nytt mål for etterspørsel av leveringspålitelighet     

I tillegg til effekt- og energidistanse ønsker vi å utvikle en ny variabel som fanger etterspørsel etter leveringspålitelighet blant nettselskapenes kunder. En slik variabel skal ta hensyn til både hvilke kvalitet kundene etterspør og hvor kundene er lokalisert. Etterspørsel etter leveringspålitelighet kan beskrives gjennom allerede etablerte KILE-funksjoner, mens avstandene kan beregnes på samme måte som for effekt- og energiavstand.

3.      Sikkerhetsstillelse ved gjennomfakturering:

I dagens regulering av gjennomfakturering må kraftleverandøren stille sikkerhet til nettselskapet for nettleien. Dette utgjør en kapitalbinding for kraftleverandøren. RME planlegger en utredning av hvordan risikoen for manglende betaling fra kraftleverandør til nettselskap kan håndteres på en mer kostnadseffektiv måte. Oppdraget vil være i størrelsesorden 3-400 000 kroner, og vil lyses ut før sommeren.

4.      Tiltak for et effektivt sluttbrukermarked:

Sluttbrukere opplever i dag en uoversiktlig situasjon med mange og kompliserte avtaler når de skal kjøpe strøm. RME planlegger en utredning av aktuelle endringer i regulering og evt. andre tiltak, som kan bidra til et mer effektivt sluttbrukermarked. Oppdraget vil være i størrelsesorden 4-500.000 kroner, og vil lyses ut før sommeren.

5.      Analyse av konsekvenser ved ev. transmisjonsretter på utenlandskablene:

Kommisjonsforordningen FCA har transmisjonsretter som standardløsning i terminmarkedet, samtidig som FCA åpner opp for unntak fra standardløsningen og gir mulighet til at man bruker andre metoder for å gi tilstrekkelige prissikringsmuligheter. I vurderingen av ulike handelsløsninger for norske kabler til utlandet ønsker RME å forstå konsekvensene av en eventuell innføring av transmisjonsretter og planlegger å sette ut et oppdrag før sommeren i størrelsesorden 5-600 000 kroner.

6.      Nye krav til nettselskap – oppfølging av studie fra i fjor

Menon Economics og Copenhagen Economics har på oppdrag av RME vurdert behovet for å tilpasse reguleringen av nettselskapene for å sikre at de leverer tjenester som er tilpasset samfunnet behov og forventninger. Generelt viser analysen at kvaliteten på nettselskapenes daglige drift og utvikling av nettet er god, men at det på noen områder varierer kvaliteten på hva nettselskapene leverer. Rapporten peker blant annet på at tilknytning av nye kunder kan påføre kundene betydelige kostnader i form av ressursbruk og usikkerhet knyttet til informasjonsinnhenting, søknadsprosess og utbygging. Rapporten anbefaler en stegvis prosess for utvikling av reguleringen hvor man starter med å fastsette direktekrav og utvikling av standarder. På sikt kan det være aktuelt å vurdere ytelsesindikatorer.

RME ønsker en utredning som ser nærmere på hva som kan være aktuell utvikling i reguleringen av tilknytning av nye kunder. Oppdraget vil være i størrelsesorden 600 000 kroner og lyses ut i løpet av april ("før påske" var feil - har blitt endret til "i løpet av april").

7.      Prosumenter - ekstern utredning om tekniske utfordringer

Dagens regulering gir prosumenter rett på å bruke kapasiteten i hovedsikringen både til uttak og innmating av energi. Mye innmatet energi fra mange prosumenter kan skape lokale utfordringer for nettdriften, og som følge av dette kan man få økte kostnader i investering og drift i tiden fremover. RME vil lyse ut et prosjekt der det gjennomføres analyser av denne problemstillingen og en kartlegging av eventuelle utfordringer. Oppdraget vil være i størrelsesorden 3- 400 000, og lyses ut i løpet av april/mai.

 

Kontaktpersoner

Ove Flataker, direktør for Reguleringsmyndigheten i NVE (RME)
Mobil: 952 02 620