Publisert 12.12.2022

Regulatorisk rammeverk for havvind med radial tilknytning

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) legger nå fram vurderingene av de regulatoriske behovene for nettanlegg til havs, dersom det bygges en radiell tilknytning hvor kraften kun sendes til Norge.

Foto: Catchlight/NVE

I forbindelse med første fase i utbyggingen av vindkraft til havs, har Olje- og energidepartementet (OED) bedt RME om bistand. RME har vurdert om havvindprodusentene kan planlegge, bygge, eie, drive og finansiere nettanlegg til havs, og hvilke vilkår og hjemler som bør innføres.  

– RMEs vurdering er at havvindprodusentene kan eie slike radielle nettanlegg for å frakte kraften til land, men det bygger på noen forutsetninger, sier Tore Langset, direktør i RME.  

Dersom det er én bruker av radialen, kan det sammenlignes med kraftprodusenter på land som eier egen tilknytningsledning. Dette forutsetter at Statnett sikres tilstrekkelige hjemler til å ivareta systemansvaret  til havs, som på land.  

– Ved flere brukere av nettet vil det være viktig å sikre at disse møter objektive- og ikke-diskriminerende vilkår for tilknytning og bruk av nettet, sier Langset.

Bør ligne regelverket på land 

RME mener at regelverk til havs  i hovedsak bør være likt regelverket på land.   

– Hvis det kobles på flere brukere av nettet, mener vi at de må sikres muligheten for individuell adgang til kraftmarkedet, på lik linje som aktører på land, sier Langset.  

Det kan legges til grunn at aktørene kan avtale vilkår om betaling for de aktuelle nettanleggene seg imellom, men det bør da sikres en klageadgang.  

Utvikling i aktørbildet til havs kan påvirke klassifisering av nettanlegg og behovet for nøytralitet i drift og eierskap. Dersom anlegget blir klassifisert som transmisjonsnett, kan noe av kostnadene måtte dekkes av kundene på land.

Behov for helhetlig utvikling av havnettet 

Norges og andre lands ambisjoner for havvind tilsier at det kan bli utviklet et omfattende havnett i Nordsjøbassenget, der produksjon og forbruk knyttes sammen til havs og mellom land.

– Myndighetene bør tilrettelegge for en helhetlig planlegging og utvikling av havnettet, slik at man unngår å beslaglegge mer areal og bygge mer kostbart nett enn nødvendig, sier Langset. 

Det er viktig at nettplanlegging på land og til havs koordineres godt. Statnett og NVE bør ha en sentral rolle i planleggingen av havnettet.  

Endring av nettanlegg til havs kan innebære uforholdsmessig store kostnader. I de fleste tilfeller må det derfor tilrettelegges for plikten til å tilknytte ny produksjon og nytt uttak til nettanlegg til havs. Dette underbygger behovet for gode planprosesser og en helhetlig tilnærming til nettutviklingen til havs.

Vurdering av hybride nettanlegg

Dette er den første av to rapporter. RME er også bedt om å vurdere behovet for regulering av hybridkabler. Denne rapporten leveres i løpet av februar. 

Olje- og energidepartementet vil bruke rapportene fra RME som en del av beslutningsgrunnlaget for å avklare de overordnede rammene for Sørlige Nordsjø II fase 1 og Utsira Nord før utlysning. 

Kontakt

Pressevakt
Tlf: 48 99 76 67