Publisert 10.01.2020

Rapport med analyser av kostnader i luftledningsprosjekter i transmisjonsnettet

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har fått analysert kostnadene ved fire ledningsprosjekter i transmisjonsnettet, bygget av Statnett i løpet av de siste årene. Analysen viser kostnadsforskjeller mellom prosjektene. Rapporten presenterer også mulige tiltak for mer effektive investeringer.

Blant årsakene til kostnadsforskjellene er forhold som selskapet i liten grad kan påvirke, slik som naturgitte forhold eller leverandørmarkedet. Men de peker også på forhold som kan påvirkes, både blant interne rutiner hos Statnett og krav som myndighetene setter.

Oslo Economics har på oppdrag fra NVE gjort en analyse av kostnader ved bygging av utvalgte luftledninger i transmisjonsnettet.

For å oppnå mer effektive investeringer, anbefaler Oslo Economics tiltak som:

  • øker transparens, blant annet foreslår de at det føres endringslogger for kostnadsutviklingen gjennom hele prosjektet
  • økt bruk av kost-/nytteanalyser i vurdering av tiltak og krav, både hos Statnett og myndighetene
  • tiltak som kan styrke Statnett sine insentiver til kostnadseffektivitet

Formålet med analysen er å få bedre kunnskap om hvilke forhold som påvirker kostnadene i ledningsprosjekter, og hvilke tiltak som kan bidra til mer effektive investeringer.

Når det gjelder anbefalingene som berører NVE sitt regelverk og praksis, vil vi ta det med oss i videre arbeid, både i konsesjonsbehandlingen og den økonomiske reguleringen av Statnett.

RME ekstern rapport 02/2019: Gjennomgang av kostnader ved bygging av luftledninger i transmisjonsnettet.

I 2018 gjennomførte Sweco en tilsvarende analyse av investeringer i transformatorstasjoner i transmisjonsnettet.

Kontaktperson

Hilde Marit Kvile, seniorrådgiver
Mobil: 416 49 445