Publisert 03.11.2022

Økt inntektsramme for nettselskapene i 2023

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har foreløpig beregnet nettselskapenes inntektsramme for 2023 til 28,3 milliarder kroner.

Utvikling i samlet inntektsramme for bransjen (eks. Statnett), i nominelle kroner

Gjennom inntektsreguleringen bestemmer RME årlig hva som er tillatt inntekt for hvert enkelt nettselskap. Rammen for 2023 øker med i overkant av ni milliarder kroner i forhold til det som ble varslet for 2022 på samme tid i fjor. Økningen skyldes i hovedsak høye kraftpriser, økte renter og økt inflasjon, i tillegg til økte investeringer. En ny ordning for omfordeling av Statnett sine flaskehalsinntekter vil bidra til at de økte kraftprisene ikke gir tilsvarende økning i nettleien.      

- Både de høye kraftprisene og store investeringer i nettanlegg gir høyere inntektsrammer. Mye av økningen som skyldes høye kraftpriser vil dekkes av den nye ordningen som omfordeler ekstraordinære flaskehalsinntekter fra Statnett til områder med høy kraftpris. Kundene i strømnettet må dermed ikke betale hele økningen i inntektsrammene. sier direktør for reguleringsmyndigheten for energi, Tore Langset.

Her finner du mer informasjon om de foreløpige beregningene av inntektsrammer for 2023.

Hvordan påvirker ordningen med omfordeling av Statnett sine flaskehalsinntekter nettleien?

En ny forskrift beskriver hvordan Statnett sine ekstraordinære flaskehalsinntekter skal omfordeles fra Statnett til nettselskaper som ligger i områder med høy kraftpris (Midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter - Lovdata). Ordningen skal bidra til at kunder i områder med høy kraftpris ikke skal betale høyere nettleie som følge av de høye kraftprisene.

Ordningen kan dekke nettapskostnader over 35 øre per kWh så sant Statnett har tilstrekkelig med flaksehalsinntekter til ordningen. Men hvor mye som faktisk videreføres av flaskehalsinntektene, vil avhenge av kraftprisene for 2023 og hvor høye flaskehalsinntekter Statnett får neste år.

Detaljene rundt ordningen er beskrevet i RME Rapport 5/2022: Forslag til midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter (nve.no)

Hvordan påvirker kraftprisene inntektsrammen?

Når elektrisk energi overføres i strømnettet, vil noe av energien gå tapt gjennom motstand i kraftlinjene. Dette energitapet kalles nettap. Nettapet er bestemt av fysiske lover, og hvor stort det blir, avhenger av flere faktorer. Nettapet øker blant annet med avstanden den elektriske energien overføres.

Nettselskapene må kjøpe inn kraft for å dekke nettapet. Kostnaden for nettapet er størrelsen på nettapet (MWh) multiplisert med strømprisen (kr/MWh). Ved beregning av inntektsrammene benytter RME en pris per MWh for å inkludere nettapet i inntektsrammen. Prisen er basert på spotprisen i det aktuelle prisområdet. Når strømprisen øker, øker også nettselskapenes kostnader. Derfor kan økt strømpris føre til økt nettleie.

Kraftprisen for 2023 ligger mellom 395 og 2120 kr/MWh. Til sammenligning brukte vi en kraftpris på 424 kr/MWh for inntektsrammene for 2022. Merk at den faktiske kraftprisen for 2022 har vist seg å avvike betydelig fra dette estimatet.

Hvordan påvirker investeringer inntektsrammen?

Den generelle trenden blant nettselskapene er at de investerer store beløper hvert år for å oppgradere, utvide og fornye strømnettet. Denne utviklingen har vært varslet av bransjen over lang tid. Inntektsrammen skal dekke kostnadene ved investeringer, som inkluderer avskrivninger og avkastning på investert kapital. Derfor er det også forventet at bransjens samlede inntektsramme stiger som følge av investeringer.

Nettselskapenes avkastning skal dekke egenkapitalavkastning til eierne, samtidig som den skal dekke gjeldskostnader. Nivået på referanseavkastningen avhenger derfor av blant annet inflasjon og det generelle rentenivået i landet. For 2023 er referanseavkastningen estimert til 7,23 %. Til sammenligning ble referanseavkastningen for 2022 estimert til 5,53 %, og i oppdatert beregning for 2022 anslår vi at også denne skal øke til over 7 %.  

Om prosessen videre

RME publiserer først og fremst disse foreløpige beregningene av inntektsramme som en service ovenfor nettselskapene, sånn at de kan komme tidlig i gang med sitt arbeid med å beregne neste års nettleie. Vi vil sende varsel om inntektsramme for 2023 for alle nettselskaper, inkludert Statnett, i begynnelsen av desember. Inntektsrammene blir ikke endelig bestemt før i februar året etter det inntektsrammen gjaldt for. Det innebærer at vi fatter vedtak om inntektsramme for 2022 i februar 2023, og inntektsramme for 2023 i februar 2024.

Om beregning av inntektsrammer

Gjennom inntektsreguleringen bestemmer RME årlig hva som er tillatt inntekt for hvert enkelt nettselskap. Tillatt inntekt fungerer som et tak på hvor store inntekter et nettselskap kan ha hvert år, og begrenser dermed hvor mye nettleie de kan hente fra kundene sine.

Inntektsrammen utgjør den største delen av nettselskapenes tillatte inntekt, og denne skal dekke kostnader ved drift og avskrivninger av strømnettet, og gi en avkastning på kapitalen som står i forhold til selskapets kostnadseffektivitet.

Her kan du lese mer om inntektsrammer og den økonomiske reguleringen av nettselskaper: Økonomisk regulering av nettselskap - NVE