Publisert 25.06.2024

Nytt vedtak om flimmerproblemer på Helgeland

Celsa Armeringsstål er ansvarlige for å rette opp flimmerproblemer på Helgeland. Det er konklusjonen etter at Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har fattet nytt vedtak.

Flimmer har i mange år vært et problem i strømforsyningen på Helgeland. Problemet har så langt vært håndtert ved en kombinasjon av ulike tiltak, uten at dette fullt ut har løst problemet.

- Vår konklusjon er den samme som vi varslet i februar. Celsa Armeringsstål er årsaken til at forskriftsfestede grenseverdier for spenningskvalitet brytes, og selskapet er ansvarlige for å gjøre tiltak som utbedrer bruddene. Vi har imidlertid forlenget Celsa sine tidsfrister for å gjennomføre utbedringene, sier Tore Langset, direktør for RME.

Saken har vært til behandling i RME tidligere. RME fattet i 2022 vedtak om at Celsa Armeringsstål var ansvarlig for å utbedre samme forhold. Vedtaket ble påklaget av Celsa og opphevet av Energiklagenemnda.

- Da Energiklagenemnda opphevet vedtaket ble saken sendt tilbake til RME for ny behandling. Det underliggende problemet med flimmer er ikke borte. Vi har avgrenset vedtaket i tråd med Energiklagenemdas behandling, sier Langset.

Leveringskvalitetsforskriften skal sikre at alle som er tilknyttet det norske kraftsystemet mottar elektrisitet med tilstrekkelig kvalitet. Blant annet blir det stilt krav til spenningskvalitetsparameteren flimmer. Kvalitetskravene er fastsatt med utgangspunkt i internasjonale standarder. Brudd på kravene kan føre til at elektriske apparater ikke fungerer som de skal.

Kan klage på vedtak

RME fatter vedtak om at Celsa Armeringsstål er årsaken til at krav til flimmerintensitet brytes, og at Celsa Armeringsstål er utbedringsansvarlig etter forskrift om leveringskvalitet. Celsa Armeringsstål og øvrige parter med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket innen 15. august 2024. En eventuell klage på RMEs avgjørelse vil behandles av Energiklagenemnda.

Kontakt

Eirik Grønnvold Eggum, overingeniør
e-post: eieg@nve.no

Torfinn Jonassen, seksjonssjef
e-post: tjo@nve.no

 

Vedtak om flimmerproblemer på Helgeland