Publisert 15.06.2022

Ny veileder til sikkerhet i AMS

RME har omarbeidet veilederen til sikkerhet i avanserte måle- og styringssystem (AMS) fra 2012. Den nye veilederen utdyper krav til sikkerhet i AMS i avregningsforskriftens oppdaterte § 4-6.

Tussafoten - montering av instrumenter Foto Gustav Pless NVE

Olje- og energidepartementet vedtok sommeren 2021 oppdaterte krav til sikkerhet i AMS. Den omarbeidede veilederen utdyper de oppdaterte kravene og erstatter den opprinnelige veilederen fra 2012. Veilederen er utarbeidet av SINTEF Energi AS på oppdrag fra RME og i samarbeid med sentrale bransjeaktører.

Veilederen tar nå utgangspunkt i hvert av kravene i avregningsforskriften § 4-6 og knytter relevante sikkerhetsområder opp mot kravene, sammen med kontrollmål som enten skal eller bør oppnås for å oppfylle kravet. Veilederen refererer også til andre maler, standarder, veiledere og regelverk der hvor dette er naturlig. En oversikt over sammenhengen mellom forskriftskrav, sikkerhetsområde og kontrollmål er gitt i en sjekkliste som kan benyttes av nettselskapet for å måle samsvar med kravene.

De oppdaterte kravene ble 1. januar 2022 gjeldende for AMS i målepunkt for sluttbrukere i lavspenningsanlegg. Fra 1. juli 2023 vil sikkerhetskravene bli gjeldende for alle målepunkt som danner grunnlag for avregning av utveksling, innmating og uttak i både høy- og lavspenningsanlegg.

De største forandringene fra veilederen fra 2012 er derfor at den omarbeidede veilederen dekker oppdaterte og mer detaljerte krav, og at virkeområde utvides fra den forrige veilederen som kun ble praktisert for AMS i målepunkt for sluttbrukere i lavspenningsanlegg.

Den nye veilederen er utformet slik at det skal være enkelt for brukeren å se sammenheng med andre regelverk og veiledere, spesielt NVEs veileder for Kraftberedskapsforskriften og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)s grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Veilederen er utformet på tilsvarende måte som NVEs veileder med samme symbolbruk. I tillegg inneholder veilederen et koblingsskjema mellom NSM sine grunnprinsipper og kravene til sikkerhet i AMS.

RME publiserer i første omgang veilederen som nedlastbar pdf . RME har også valgt å publisere SINTEFs sin rapport ifm arbeidet, som en ekstern RME-rapport, som er tilgjengelig her (pdf).

Kontakt (fagspørsmål)

Seniorrådgiver Øyvind A. A. Toftegaard

Førstekonsulent Catharina Hovind  

Kontakt (pressehenvendelser)

Fung. seksjonssjef Jørund Krogsrud
Tlf. 22959381