Publisert 03.06.2020 , sist oppdatert 04.06.2020

Ny veileder om innsideinformasjon ved krafthandel

En ny veileder skal hjelpe aktørene i kraftmarkedet å vurdere hva slags informasjon som er innsideinformasjon etter markedsadferdsregelverket. Veilederen er laget av Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

I markedsadferdsregelverket fastsettes forbud mot innsidehandel og en plikt for aktørene til å publisere innsideinformasjon. For å bidra til å klargjøre hva slags informasjon som er å anse som innsideinformasjon etter dette regelverket, har RME utarbeidet en veiledning til aktørene om publisering av informasjon til markedet ved fysisk krafthandel.

- Det er viktig at kraftmarkedene overvåkes for å sikre at de fungerer som forutsatt, og slik bidrar til en effektiv utnyttelse av energiressursene. Velfungerende markeder er også viktig for å sikre god utnyttelse av transmisjonsnettet og god forsyningssikkerhet, sier Ove Flataker, direktør for RME.

RME videreutvikler markedsovervåkningen på flere områder, dels ved å etablere automatiserte systemer for daglig innhenting og analyse av markedsdata, og dels ved å utfylle prinsippene i markedsregelverket med veiledning om praktisering av regelverket, som denne veilederen er et eksempel på.

I veiledninga presenteres 17 eksempler som beskriver hvordan aktørene kan gå fram, i ulike situasjoner, for å vurdere om informasjonen de sitter på er innsideinformasjon og må publiseres. Casene er ment som en illustrasjon av mulige og typiske scenarioer, og vil sjeldent samsvare helt med virkeligheten.

- Veilederen er ikke ment å gi fasitsvar for aktørene, understreker Flataker. Målet med veilederen er å beskrive, gjennom et utvalg realistiske eksempler, hvordan markedsaktørene kan gå fram i ulike situasjoner for å vurdere om informasjonen de sitter på er innsideinformasjon. Det er aktørene selv som må anvende skjønn og gjøre en egen vurdering i hver enkelt situasjon.

RME overvåker og følger opp at markedsaktørene overholder bestemmelsene for markedsadferd i kraftmarkedet. Her er markedsmanipulasjon og innsidehandel sentrale begreper, da dette kan svekke tilliten til prisdannelsen og være skadelig for kraftmarkedet.

Kontaktperson

Kristin Kolseth, seniorrådgiver
Mobil: 928 00 742