Publisert 25.09.2020 , sist oppdatert 30.09.2020

Ny rapport fra CEER om nettselskaps fremgangsmåte ved anskaffelse av fleksibilitet i distribusjonsnettet

RME har vært en viktig bidragsyter i arbeidet med rapporten 'Paper on DSO Procedures of Procurement of Flexibility' som CEER nylig publiserte. I rapporten anbefaler CEER en del prinsipper for markedsbasert anskaffelse, og presenterer et overordet rammeverk med forslag til fremgangsmåte ved denne tilnærmingen.

At nettselskapene har balanserte insentiver mellom å foreta nettforsterkning eller driftstiltak, er tilstrekkelig nøytrale og har god observerbarhet i nettet sitt er helt nødvendige forutsetninger. Rapporten tar utgangspunkt i  4. elmarkedsdirektiv (Ren energi pakken - EU 2019/944), nærmere bestemt Artikkel 32. Ut fra denne diskuteres det hvordan nettselskap kan beskrive og signalisere behovene sine for fleksibilitet, for så å anskaffe fleksibiliteten på en markedsbasert måte. Den markedsbaserte metoden sammenlignes innledningsvis med hvilke insentiver tilknytningsavtaler og tariffer gir når det kommer til å utnytte kapasiteten i nettet, både hver for seg og i kombinasjon.

Rapporten gir en oversikt over viktige tema, i tillegg til å beskrive potensielle vurderinger og områder som må utvikles videre innenfor de ulike delene av den markedsbaserte anskaffelsen. CEER fremhever at et rammeverk rundt anskaffelse av fleksibilitet i distribusjonsnettet i det minste bør inneholde en beskrivelse av vesentlige deler av produktdesignet, tekniske regler, en metode for å håndtere ubalanser forårsaket av aktivering, anbudsprosedyre, type markedsmodell og koordinering mellom nettselskap. Regulators involveringsgrad innenfor de forskjellige temaene og vurdering av kostnadseffektivitet står sentralt.

Vi vil poengtere at fleksibilitet ikke er et mål i seg selv, men et middel for å realisere et mer kostnadseffektivt kraftsystem. Det bygges for tiden mye kompetanse ved uttesting av hvordan anskaffelse og bruk av fleksibilitet kan fungere i praksis, og i  Norge er det flere ulike initiativ og pilotprosjekter innen temaet. Gjennom tilknytningsavtaler, utforming av tariffer og markedsbaserte løsninger har man flere alternative måter å få til en kostnadseffektiv implementering. Vi står foran en spennende utvikling, og RME følger denne tett.

Les 'Paper on DSO Procedures of Procurement of Flexibility' på engelsk her (ekstern lenke).

 

For mer informasjon

Kontaktperson
Avdelingsingeniør Jørgen Tjersland (epost)
48862609 (mobilnr.)