Publisert 10.09.2018 , sist oppdatert 31.10.2019

NVE styrker nettselskapenes insentiver til å gi pålitelig strømforsyning

NVE foreslår endringer i KILE-ordningen for husholdninger. Ordningen skal gi nettselskapene insentiver til riktig leveringspålitelighet. For alle avbrudd blir det beregnet et KILE-beløp som avhenger av varigheten på avbruddet, når avbruddet fant sted og om avbruddet var varslet på forhånd eller ikke.

NVE har tidligere fått undersøkt betalingsviljen blant husholdningskunder for å unngå strømbrudd. I NVE høringsdokument 2018:8 beskrev vi hvordan vi ønsket å bruke resultatene fra disse undersøkelsene. Vi sender nå ut en tilleggshøring hvor vi legger fram vårt forslag til ny KILE-funksjon for husholdninger, og hvor vi foreslår endelig forskriftstekst.


- Resultatene fra undersøkelsene viser at husholdningskundenes ulemper ved strømbrudd generelt sett er større enn dagens KILE-ordning legger til grunn. Samtidig ser vi at ulempen er svært avhengig av når avbruddet inntreffer. Derfor foreslår vi en endring i KILE-beløpene. Endringen i forhold til dagens funksjon avhenger av varigheten av avbruddet, om det er varslet eller ikke og hvilket klokkeslett, ukedag og måned det inntreffer, sier direktør for Reguleringsmyndigheten for Energi, Ove Flataker.

 

De største endringene fra dagens ordning er:

  • KILE for kortere avbrudd, spesielt avbrudd under 1 minutt, blir vesentlig høyere.
  • KILE-beløpene på vinteren blir høyere dersom de ikke er varslet på forhånd.
  • Det blir større forskjeller mellom KILE på sommer og vinter.
  • KILE ved varslede avbrudd blir lavere for avbrudd med varighet over 2 timer.

 

- Det er viktig at KILE-funksjonene gjenspeiler samfunnets kostnader knyttet til strømavbrudd, sier Flataker. Undersøkelsene viser at husholdningene verdsetter det å ha en pålitelig strømforsyning vesentlig høyere enn det vi tidligere har antatt, og at de er villig til å betale mer for dette, sier han.

Økt KILE vil gjøre det mer lønnsomt for nettselskapene å gjennomføre tiltak som reduserer antall avbrudd og varigheten av dem. NVE har beregnet at de foreslåtte satsene kan medføre tiltak som øker nettleien i størrelsesorden 0,2-0,5 % over tid. I følge undersøkelsene er dette en økning som nettkundene er villige til å betale ettersom de kan forvente å få bedre leveringspålitelighet.

NVE tar sikte på at endringene i KILE for husholdninger skal tre i kraft fra 1. januar 2020.

Kontaktpersoner

Tore Langset, trl@nve.no, mob: 900 56 552
Eivind Skjærven, ens@nve.no, tlf: 22 95 92 14

Om KILE-ordningen

KILE-ordningen trådte i kraft 1. januar 2001. Kvalitetsjustering av inntektsrammene er regulert i forskrift om kontroll av nettvirksomhet kapittel 9. For øvrig reguleres leveringskvalitet i egen forskrift – forskrift om leveringskvalitet.

Formålet med ordningen er å gi nettselskapene insentiv til å bygge og drive nettet med en samfunnsøkonomisk optimal leveringspålitelighet. KILE-elementet representerer kundenes kostnader ved avbrudd, og ordningen innebærer at kundenes avbruddskostnader tas med i nettselskapenes bedriftsøkonomiske vurderinger.

 

Les mer om KILE-ordningen her 

Gi ditt høringssvar

Frist for høringsinnspill: 19. oktober 2018 (vi gjør oppmerksom på at fristen for øvrige endringer omtalt i NVE høringsdokument 2018:8 opprettholdes til 12. oktober 2018).

Høringssvar sendes til:
nve@nve.no og merkes med referansenummer 201835963.