Publisert 30.10.2019 , sist oppdatert 17.09.2020

Nå skal det bli lettere å drive innovasjon i kraftbransjen

Kraftbransjen er i endring. Ny teknologi åpner opp for nye produkter og tjenester. Digitalisering gir mulighet til å utnytte større mengder data enn tidligere.

I NVE merker vi dette ved at både etablerte og nye aktører i kraftsystemet kommer til oss for å presentere prosjekter de ønsker å teste ut. Et spørsmål som stadig dukker opp er om dette er tillatt innenfor dagens regelverk.

- Vi ønsker å gjøre det enklere å drive innovasjon i kraftbransjen, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. Gjennom informasjon på våre nettsider og veiledningsmøter ønsker vi å avklare raskt om et prosjekt kan gjennomføres innenfor dagens regelverk.

Om det viser seg at prosjektet er i strid med dagens regelverk, kan vi gi en tidsavgrenset dispensasjon dersom prosjektet kan bidra til et mer effektivt kraftsystem. Slike søknadsprosesser skal gå raskt, sier Kjetil Lund.

Kraftbransjen reguleres av et omfattende regelverk

Energiloven og underliggende forskrifter gir aktørene i kraftsystemet ulike rettigheter og plikter. Regelverket legger føringer for hvilke aktiviteter som er tillatt og hvilke aktiviteter som forutsetter konsesjon fra NVE. Vi gir en oversikt over de ulike konsesjonene som kan ha betydning for gjennomføring av pilot- og demoprosjekter på våre nettsider. Vi kan bidra med råd og veiledning skriftlig eller på telefon. Det vil også være mulig å få avtalt et veiledningsmøte.

Vilkår ved dispensasjon

For å avklare om et prosjekt er konsesjonspliktig og om det er nødvendig med dispensasjon, trenger vi utfyllende informasjon. På nettsidene våre beskriver vi hva en søknad bør inneholde, for eksempel prosjektets formål og målsetting, hva som er det innovative, og hvilke virkninger kan forventes.

Som hovedregel gjelder disse standardvilkårene for dispensasjon:

  • Tidsavgrensning. Dispensasjonen varer normalt 1-3 år, men kan gis for inntil 5 år. Etter utløpet av dispensasjonsperioden gjelder det ordinære regelverket. Hvis prosjektet innebærer bygging av anlegg vil det kunne stilles vilkår om at anleggene fjernes eller avhendes når prosjektet avsluttes.
  • Offentliggjøring. NVE stiller krav til at resultatene som oppnås blir offentliggjort. Resultatene skal beskrives i et dokument som vi legger ut på NVEs nettsider.
  • Krav om rapportering. NVE vil kunne stille krav om rapportering underveis og ved prosjektets avslutning. Dette vil være et viktig bidrag til fremtidig utvikling av regelverket.

Kontaktpersoner:

Roar Amundsveen, seniorrådgiver, Reguleringsmyndigheten for energi
Mobil: 410 47 147

Martin Windju, seniorrådgiver, Konsesjonsavdelingen
Mobil: 410 05 385