Publisert 28.06.2024

Laveste økning i antall plusskunder på over to år

I første kvartal 2024 har 860 nye strømkunder begynt å produsere egen strøm og blitt plusskunder. Økningen i antall nye plusskunder fortsetter å avta, og økningen i første kvartal er den laveste økningen siden 4. kvartal 2021. Det viser plusskundestatistikken fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

- Selv om antall nye plusskunder har vært lavere enn på lenge, har interessen generelt vært høy siden plusskundeordningen kom. Dette har gjort at vi nå har et større antall plusskunder som bidrar med overskuddsstrøm til det nasjonale nettet, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen.

Økningen på 860 nye plusskunder består av 623 nye husholdninger og 237 nye bedrifter. Økningen var størst for bedriftsmarkedet med 5 prosent i forhold til forrige kvartal. Tilsvarende var økningen på omtrent 3 prosent for husholdninger.

Ved utgangen av kvartalet er det totalt 29 545 plusskunder i Norge. Om lag 83 prosent av disse er husholdninger.

Figur 1: Utviklingen i antall plusskunder siden januar 2021. Den mørkeblå og lyseblå linjen viser utviklingen i henholdsvis husholdninger og bedrifter, mens den røde linjen viser den samlede utviklingen.

Siden plusskundene i all hovedsak produserer solkraft, bidrar den enkelte plusskunde lite med overskuddsstrøm tidlig på året. Gjennomsnittlig innmating per plusskunde var på omtrent 380 kWh i 1. kvartal 2024. Den samlede innmatingen fra plusskundene var på omtrent 11,3 GWh dette kvartalet, noe som tilsvarer årsproduksjonen til et mindre småkraftverk i Norge.

kontakt

Fahad Jamil, overingeniør
e-post: faj@nve.no

Torfinn Jonassen, seksjonssjef
e-post: tjo@nve.no

Fakta: hva er en plusskunde

Enkelt forklart er plusskunder strømkunder som også produserer strøm og selger denne tilbake i strømnettet. Gjennom plusskundeordningen slipper plusskunder å betale nettleie på forbruket som dekkes av egen produksjon, samt fastledd for overskuddsstrømmen som mates inn til nettet.

I forskrift om kontroll av nettvirksomhet er plusskunde definert slik:

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.