Publisert 18.12.2020

Korona betyr lite for aktiviteten til nettselskapene

I en spørreundersøkelse fra RME svarer 86 prosent av nettselskapene at koronapandemien har hatt liten betydning på deres investeringer og vedlikehold av nettet i 2020. Når det gjelder planene for 2021 svarer 87 prosent at pandemien har hatt liten betydning for investeringsplanene, og 94 prosent sier at den har hatt liten betydning for planlagt vedlikehold.

Foto: Sissel Riibe/NVE

Korona påvirket aktiviteten lite for de fleste, med noen unntak

Koronapandemien har i liten grad påvirket investeringer, vedlikehold eller aktivitetsnivå generelt hos de aller fleste nettselskaper. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad svarer selskapene i gjennomsnitt 1,68. Tilsvarende tall for planlagte aktiviteter i 2021 er 1,46.

For enkelte selskap har koronapandemien hatt stor betydning for aktivitetsnivået. Fire selskap svarte at aktivitetsnivået i 2020 i stor grad har blitt påvirket av koronapandemien. For 2021 er det kun ett selskap som sier at pandemien har påvirket planlagt aktivitetsnivå i 2021.

God likviditet for de fleste

De aller fleste selskapene ser ut til å ha god likviditet akkurat nå, men det er unntak. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært anstrengt og 5 er svært god, er gjennomsnittet 3,71. Dette er en liten reduksjon fra forrige undersøkelse, da var gjennomsnittet 3,84.

De som har mest utfordringer med likviditeten akkurat nå svarte at investeringer i nettanlegg og lave kraftpriser er det som har mest betydning.

De fleste mener at det ikke er veldig sannsynlig at likviditeten blir anstrengt i løpet av de neste fire ukene, men det er unntak også på dette punktet. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært lite sannsynlig og 5 er svært sannsynlig, er gjennomsnittet 1,94. Dette er nesten som i forrige undersøkelse fra uke 46 hvor tilsvarende tall var 1,99.

Hele rapporten kan leses på våre nettsider.

Kontaktperson

Seksjonssjef Tore Langset
mobil: 900 56 552