Publisert 11.12.2021 , sist oppdatert 12.05.2022

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil administrere ordningen overfor nettselskapene.

Ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt en andel av kostnadene over 70 øre per kWt + mva.  Denne andelen er  satt til 80 % (merk at den var 55 % for desember 2021 og  vil være 90 % for oktober - desember 2022). Dette beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.

Vi har fem ulike prisområder for strøm i Norge. Den samlede tilbakebetalingen vil avhenge av den gjennomsnittlige månedlige strømprisen i det prisområdet husholdningen bor. Taket for kompensasjon er 5 000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert. Ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næringskunder.

Ordningen ble gjeldende fra desember 2021 og den vil vare til og med mars 2023.  

Strømprisene har variert mye i det siste. Ordningen er utformet slik at dersom strømprisen utover vinteren ikke blir så høye, vil staten heller ikke kompensere. Dersom strømprisen skulle bli høyere enn forventet, vil staten kompensere for en andel av merutgiftene over 70 øre/kWh.  Strømprisen har også variert betydelig mellom prisområder. Ordningen er utformet slik at den kompenserer for prisnivået i det prisområdet man bor.   

Utsatt ikrafttredelse av ny nettmodell 

I forbindelse med Stortingets behandling av strømstønadsloven har et flertall i energi- og miljøkomitéen bedt regjeringen om å utsette ikrafttredelsen av forskriftsendringen som omhandler utforming av tariffer for nettleie. I den forbindelse har det oppstått uklarhet om hvilket handlingsrom nettselskapene har til å endre tariffene innenfor gjeldende regelverk.

I nytt regelverk, som nå er utsatt, pålegges nettselskapene å differensiere fastleddet på grunnlag av kundens etterspørsel etter effekt. I tillegg kan energileddet ha et påslag når nettet er høyt belastet. Det er denne endringen som eventuelt skal utsettes.

Etter gjeldende regelverk skal tariffen ha et fastledd og et energiledd. Det er ikke regler i forskriften som forbyr nettselskapene å differensiere fastleddet etter kundens etterspørsel etter effekt. Det er heller ikke forbud mot å differensiere energileddet over døgnet.

En differensiering av fastledd og energiledd må skje i henhold til forskriftens § 13-1. Her står det blant annet at tariffene skal utformes slik at de i størst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av nettet, og at tariffene kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold.

Virkningen av å utsette forskriftsendringen er at nettselskapene ikke pålegges å endre tariffen for nettleie. I den grad det er teknisk mulig står nettselskapene fritt til å utsette endringene, men de må i så tilfelle varsle kundene om dette.

Den samlede inntektene fra nettleien påvirkes ikke av endringene i forskriften.

Her finner du spørsmål og svar om kompensasjonsordning for høye strømpriser​

Eksempler

Gjennomsnittlig strømpris 120 øre

For differensen mellom 70 øre og 120 øre får man tilbakebetalt 80 % + mva.

Utregningen blir da slik:

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWt

  • Forbruk april: 2 322 kWt
  • 2 322 kWt * 50 øre/kWt = 1 161 kr

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt

  • Forbruk april: 946 kWt
  • 946 kWt * 50 øre/kWt = 473 kr 

Gjennomsnittlig strømpris 200 øre

For differensen mellom 70 øre og 200 øre får man tilbakebetalt 80 % + mva.

Utregningen blir da slik:

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWt

  • Forbruk april: 2 322 kWt
  • 2 322 kWt * 130 øre/kWt = 3 019 kr

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt

  • Forbruk april: 946 kWt
  • 946 kWt * 130 øre/kWt = 1 230 kr