Publisert 22.04.2021 , sist oppdatert 10.09.2021

Høring: Innføring av én pris og én regulerkraftbalanse i regulerkraftavregningen

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår forskriftsendringer for å etablere en ny modell for prising av ubalanser i balanseavregningen, den såkalte enpris-modellen.

Børselva, foto: Bjørn Lytskjold, NVE

Etter denne modellen skal ubalanser avregnes etter samme pris uavhengig av om ubalansen gjelder forbruk eller produksjon samt uavhengig av ubalansens retning. Dette var også modellen som var gjeldende i Norge før 2009 da Norge gikk over til delvis topris-modell.

Enpris-modellen innebærer at avregningsansvarlig ikke lenger skal beregne separate regulerkraftbalanser for kraftforbruk og kraftproduksjon som i dag. Istedenfor skal alle ubalanser forårsaket av kraftforbruk så vel som kraftproduksjon, avregnes samlet per balanseansvarlig i hvert enkelt budområde, og den samlede ubalansen avregnes etter prisene i marked for regulerkraft.

Den nye modellen sikrer i større grad enn den eksisterende modellen likebehandling mellom markedsaktørene, siden de balanseansvarlige vil stå overfor samme pris uavhengig av om ubalansen har bakgrunn fra produksjon eller forbruk og uavhengig av om ubalansen øker eller reduserer systemets ubalanse.

Forskriften hvor RME foreslår endringer er: forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv (forskrift om kraftomsetning og nettjenester)

Bakgrunn

Norden har et felles regulerkraftmarked med en tett integrert balanseringsmodell, og prisingen av ubalanser i regulerkraftavregningen bør derfor i størst mulig grad samordnes mellom landene. I dag har de nordiske landene en såkalt delvis topris-modell i balanseavregningen. Dette ble innført i 2009 da regelverket for balanseavregningen i Norden ble harmonisert. Denne felles nordiske modellen innebar to regulerkraftbalanser og like regler for prising av ubalanser.

TSOene i Norden har etter konsultasjoner med aktørene i kraftbransjen blitt enige om å foreslå innføring av en modell med én pris og én regulerkraftbalanse i den felles nordiske balanseavregningen. Den nye modellen skal etter planen innføres fra 1. november 2021. Dette innebærer at alle landene i Norden må gjøre endringer i det nasjonale regelverket for å sikre gjennomføringen av enpris-modellen og at like regler fortsatt ligger til grunn for den felles nordiske balanseavregningen.

Høring

Høringsrunden er nå avsluttet. Vi takker for mange gode innspill. En oppsummering av høringsuttalelsene og et oppdatert forslag har blitt sendt over til Olje- og energidepartementet for vurdering og eventuell vedtakelse.

Kontaktpersoner

Jørund Krogsrud, spesialrådgiver
mobil: 975 53 761

Stian Henriksen, seniorrådgiver
mobil: 988 35 494