Publisert 14.02.2022

Høring om endring av systemansvarsforskriften

En bestemmelse i systemansvarsforskriften, om håndtering av anstrengte driftssituasjoner, har blitt endret. Systemansvarlig kan i en vanskelig driftssituasjon kreve å få benytte all tilgjengelig regulerbar effekt i produksjonsapparatet til å gjenopprette normal drift. Endringen er nå på høring.

Dette har vært praksis i mange år, men denne praksisen var ikke i tråd med ordlyden i forskriften. Tidligere kunne bestemmelsen kun benyttes når det allerede hadde oppstått en driftsforstyrrelse.

- Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) mener at systemansvarlig sin praksis har vært hensiktsmessig og kan ha bidratt til å hindre at driftsforstyrrelser og tilhørende avbrudd for kundene har oppstått, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen.

RME anbefalte derfor at Olje- og energidepartementet (OED) endret forskriften. Forskriften ble endret uten høring i forkant, fordi det ikke var praktisk gjennomførbart å endre praksis i høringsperioden. Berørte aktører får imidlertid mulighet til å uttale seg om endringen i denne høringen.

kontaktperson

Camilla Aabakken, senioringeniør
mobil: 45 24 11 99

Høringsfrist: 14. mai