Publisert 03.07.2019 , sist oppdatert 31.10.2019

Ekspertgruppe skal vurdere organiseringen av driftskoordineringen i kraftsystemet

Olje- og energidepartementet har bedt NVE gjennomgå driftskoordineringen i kraftsystemet. For å få innspill til arbeidet, har NVE satt ned en ekspertgruppe ledet av Jørgen Bjørndalen i DNV GL.

Målet med arbeidet er å få et faglig grunnlag og en anbefaling til en hensiktsmessig organisering og ansvarsdeling mellom systemansvarlig og nettoperatører på alle spenningsnivå, som kan bidra til en mest mulig sikker og kostnadseffektiv nettdrift.

 

Skal vurdere regelverket

NVE skal vurdere om dagens oppgaver, plikter og ansvarsdeling mellom systemansvarlig og relevante nettoperatører er presisert tydelig nok i dagens regelverk. Behovet for å etablere ordninger for regional og lokal nettstyring og koordinering skal inngå i vurderingen. NVE har i den forbindelse satt sammen en ekspertgruppe med relevant fagkompetanse som skal gi innspill til NVEs arbeid. Denne skal blant annet

  • Beskrive dagens drift og koordinering mellom aktører i kraftsystemet
  • Skissere utfordringer ved dagens organisering og ansvarsdeling i drift
  • Komme med forslag til en hensiktsmessig fremtidig driftskoordinering

 

Selvstendig rapport april 2020

Jørgen Bjørndalen, DNV GL, er engasjert som leder av gruppen. Han skal organisere arbeidet i tillegg til å ha ansvar for å skrive gruppens rapport. NVE vil være med på møter og bidra med underlag. Deltakere i ekspertgruppen er

  • Camilla Landro Berntsen - BKK Nett
  • Idar Gimmestad - Statnett Landsentral
  • Kristoffer Sletten - Agder Energi Nett
  • Roy Birger Bjørkli - Statnett Region Nord

Ekspertgruppens arbeid leveres i form av en selvstendig rapport i løpet av april 2020.

 

Anbefaling til OED 31. mai 2020

NVE skal basert på rapporten og andre relevante initiativ og prosesser i bransjen, levere en anbefaling til OED 31. mai 2020.

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

Seniorrådgiver Christina Sepúlveda, chs@nve.no, tlf.: 22959842

Avdelingsingeniør Jørgen Tjersland, jotj@nve.no, tlf.: 48862609

Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tjo@nve.no, tlf.: 22959480