Publisert 06.04.2020

Dispensasjon som gjør det mulig å sette ned nettleia

Nettselskaper som finner det hensiktsmessig og forsvarlig å senke nettleien midlertidig, kan nå gjøre det uten å bryte krav i gjeldende forskrifter.

Høyspentmaster knyttet til Stubberud transformatorstasjon. Foto: Stig Storheil, NVE

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har i dag vedtatt en midlertidig dispensasjon fra plikten til å styre saldo for akkumulerte mindreinntekter mot null dersom nettleien endres. Dispensasjonen gjelder ut året. 

- Dagens regulering av nettselskapene er god, men den gir for lite rom for nettselskapene til å sette ned nettleien i en situasjon som den vi er i nå. Vi innfører derfor nå en midlertidig dispensasjon ut året. Dette er ikke ment som en generell oppfordring til selskapene om å sette ned nettleien, men gir en mulighet for det, til nettselskaper som finner det hensiktsmessig og forsvarlig, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Plikt til å drive økonomisk forsvarlig  

Nettselskapene er naturlige monopoler i sitt område. I Norge har vi en regulering som sikrer at nettleien ikke settes for høyt, og samtidig sikrer at nettselskapene er solide også i ekstraordinære situasjoner som den vi er i nå. Det er selskapenes ledelse som er ansvarlig for at det drives økonomisk forsvarlig innenfor de regler som gjelder til enhver tid.

Fra ett år til neste kan den faktiske inntekten fra nettleien blir noe høyere eller noe lavere enn det som var forventet da nettleien ble fastsatt. Gjeldende regelverk gir nettselskapene en plikt til alltid å styre saldo for akkumulerte mindreinntekter mot null. Det betyr at det er lite rom for mange nettselskaper til å sette ned nettleien selv i den situasjonen vi er i nå. I den situasjonen vi er i nå, mener RME at dagens regulering er for rigid. Derfor innfører vi en midlertidig dispensasjon.

Nettleie er viktig 

Nettselskapene har ansvaret for samfunnskritisk infrastruktur. Også i den krevende situasjonen vi nå er i, som følge av korona-tiltakene, må befolkningen, helsevesenet, forvaltningen og næringslivet være sikret pålitelig strømforsyning til enhver tid. En solid økonomi i nettselskapene er en forutsetning for dette. 

Det aller meste av nettselskapenes inntekter kommer fra nettleien. Selskapene har løpende utgifter til blant annet lønn og kjøp av varer og tjenester, kjøp av kraft til å dekke overføringstap i nettet og til kunder på leveringsplikt, og til betjening av renter og avdrag på lån.

- Dette er betydelige kontantstrømmer ut av selskapet, og selskapene er avhengig av at det kommer inn tilstrekkelig nettleie hver måned til å gjøre opp for seg, forklarer Lund 

Korona-situasjonen fører til lavere aktivitet i økonomien, og forbruket kan derfor bli vesentlig lavere enn det som var lagt til grunn da årets nettleie ble fastsatt. I tillegg til en mulig økning i utestående fordringer, kan dette føre til at det akkumuleres betydelig mindreinntekt i selskapene. Denne mindreinntekten kan selskapene hente inn fra kundene gjennom en fremtidig økning i nettleien. Dersom dette blir tilfelle, bør selskapene vurdere å strekke innhentingen ut i tid slik at økningen ikke blir uforholdsmessig stor. 

- Vi er ikke bekymret for at nettselskapene ikke skal komme seg igjennom den pågående situasjonen på en god måte, dersom de håndterer den riktig. Vi tror likevel det vil kunne oppstå situasjoner som gjør at likviditeten kan bli vesentlig mer utfordrende enn normalt, avslutter Lund. 

Kontaktpersoner

Ove Flataker, direktør for Reguleringsmyndigheten i NVE (RME)
Mobil: 952 02 620

Pål Melvær, seniorrådgiver, RME
Mobil: 942 19 401