Publisert 05.03.2020

De nordiske reguleringsmyndighetene ikke enige om forslag til kapasitetsmarked for automatiske reserver i Norden

Reguleringsmyndighetene i Danmark, Finland, Sverige og Norge ble ikke enig om forslag fra de nordiske systemansvarlige om utforming og metode for et nordisk kapasitetsmarked for automatisk aktiverte frekvensreserver (aFRR). De systemansvarlige handler reserver for å sikre at det alltid er balanse mellom produksjon og forbruk av elektrisitet i driftsøyeblikket. Balanse i driftsøyeblikket er avgjørende for forsyningssikkerheten.

De nordiske systemansvarlige har fremmet tre sammenhengende forslag etter Kommisjonsforordning for balansering av elektrisitet (EBGL). Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har deltatt uformelt i behandlingen av forslagene ettersom det dreier seg om EØS-relevant regelverk som ennå ikke er trådt i kraft i Norge.

De nordiske reguleringsmyndighetene ble ikke enige om hvorvidt forslagene var i tråd med kravene i EBGL. Det dreier seg blant annet om hvorvidt beregningen av samfunnsøkonomisk verdi er tilstrekkelig robust og hvorvidt beskrivelsen av prosess for fastsettelse av overføringskapasitet er tilstrekkelig presis.

En godkjennelse av forslagene krever enighet, og de nordiske reguleringsmyndighetene hadde ulik vurdering av flere punkter.

Ettersom forslagene ikke kunne godkjennes er de blitt oversendt ACER, byrået for samarbeid mellom reguleringsmyndigheter, for beslutning. De nordiske reguleringsmyndighetene og TSOene vil bli involvert i prosessen. ACER vil sende enkelte av punktene i forslagene ut på høring.

Les mer om dette her (NordREG sine hjemmesider, på engelsk)

Kontakt:          Ove Flataker, Direktør, Reguleringsmyndigheten for energi ofl@nve.no

                       Alexander Kellerer, Rådgiver, Reguleringsmyndigheten for energi alek@nve.no