Publisert 23.06.2021 , sist oppdatert 25.06.2021

Åtte tiltak skal rydde opp hos strømselskapene

I et brev til Olje- og energidepartementet legger Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) frem åtte tiltak som skal gjøre strømmarkedet enklere og mer oversiktlig for strømkunden.

vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund. Foto: NVE

- Det er viktig at regelverket bidrar til oversikt og tillit  i strømmarkedet.  Informasjonsskjevheten mellom forbruker og kraftleverandør er en av de  største  utfordringene i markedet i dag. Nå foreslår vi å stramme inn regelverket på en rekke områder. Blant annet skal informasjon om gjeldende pris- og avtale til enhver tid komme tydelig frem på fakturaen, sier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund.   

I dagens strømmarked er det ofte vanskelig for forbrukere å sammenligne prisen på forskjellige avtaler og forsikre seg om at faktura stemmer overens med avtalen.   

- Vi foreslår å forskriftsfeste klarere krav til prisopplysninger på faktura, slik at det blir enklere å vurdere avtalen du har opp mot andre avtaler. I tillegg foreslår vi at avtalens navn og avtaletidens lengde skal presenteres tydelig på faktura. Dette er informasjon vi mener at e strømkunden til enhver tid skal ha lett tilgang til, sier Kjetil Lund.  

Andre tiltak, som en universell prisindikator eller ‘effektivt påslag’, bruk av standardbegreper i markedet og påbud av enkelte avtaler vil vi arbeide mer med før vi eventuelt konkluderer med at tiltaket bør innføres.   

De foreslåtte tiltakene varierer i ressursbehov og effekt på markedet. Vi har valgt å prioritere tiltakene vi mener vil ha størst effekt for strømkundene, og som kan gjennomføres raskt. Tiltak som er mer ressurskrevende og/eller har mer usikker effekt på markedet bør vurderes nærmere før de eventuelt tas inn i forskrift. Noen tiltak har vi vurdert at har liten effekt på markedet, og disse har vi valgt å legge bort inntil videre.  

Oppsummering av tiltakene

Tiltak vimener børprioriterer først  

Type endring  

Avregningsforskriften: Krav til pålagt fakturainformasjon som priselementer, avtalenavn og avtalens lengde 

Forskriftsendring  

Tiltak som er interessante, men krever videre arbeid og vurdering  

Type endring  

Effektivt påslag  

Forskriftsendring  

Definisjoner av standardbegreper   

Forskriftsendring  

Påbud av enkelte avtaler  

Forskriftsendring  

Vurdere en felles klageportal   

Praksisendring  

Vurdere informasjonsportal til forbrukere  

Praksisendring  

Vedvarende arbeid  

Type endring  

Arbeid med strømpris.no og rapporteringsplikten  

Myndighetssamarbeid  

Tilsynsaktivitet og sanksjonering  

Myndighetssamarbeid  

Tiltak som nedprioriteres  

Type endring  

Forbud mot enkelte avtaler   

Forskriftsendring  

Utvide rapporteringsplikten til RME  

Forskrift- og praksisendring  

Styrket myndighetssamarbeid  

FoT og RME har gjennom våren drøftet ulike tiltak og forslag til regelverksendringer for å sikre et mer velfungerende og effektivt sluttbrukermarked.

- Vi samarbeider godt med Forbrukertilsynet. For å ta tak i strømmarkedet er det viktig at energi- og forbrukermyndigheter spiller på lag, og at utviklingen av forskrifter koordineres mellom forbruker- og energiregelverket, sier Kjetil Lund.

RME foreslår også å vurdere å gjøre det lettere for forbrukerne å finne informasjon og å klage når de opplever brudd på regelverket. Ansvaret for oppfølgingen av markedet er spredt mellom flere myndigheter, og det kan gjøre det vanskeligere for forbrukerne å forstå hvor de kan henvende seg. RME ønsker derfor at det vurderes å samle informasjon og klagemuligheter i en egen portal.

 

Kontaktpersoner

Tore Langset, fung. direktør for RME
mobil: 900 56 552

Ove Flataker, spesialrådgiver
mobil: 952 02 620

RME og FoT fører tilsyn med ulikt regelverk og mulige regelverksendringer vil måtte gjøres i henhold til den aktuelle myndighetens og departementets prosesser. I energiregelverket er det relevant å endre avregningsforskriften og hvilke krav som stilles til informasjon på faktura. Prisopplysningsforskriften kan være aktuell for eventuelle endringer rundt selskapers markedsførings- og salgsmetoder og avtalevilkår.

Reguleringsmyndigheten for energi 
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE regulerer hvordan kraftleverandører fakturerer forbrukere og hvilken informasjon som står på faktura. Vi kontrollerer at oppstart og opphør av strømavtaler blir gjort riktig slik at forbrukere enkelt og raskt kan bytte strømavtale. RME følger også opp kraftleverandørers rapportering av avtaler til strømpris.no.

Forbrukertilsynet
Forbrukertilsynet regulerer kraftleverandørenes markedsføring, salg og avtalevilkår.