En ny analyse av europeiske nettselskaper viser at Statnett har høye kostnader sammenlignet med tilsvarende selskaper i Europa.

- Analysen viser at kostnadene i Statnett har økt mer enn økningen i anleggsmasse skulle tilsi. Det er NVE sin oppgave å regulere Statnett. Vi vil nå vurderer hvordan vi kan styrke insentivene til at Statnett driver kostnadseffektivt, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Analysen er et samarbeid mellom reguleringsmyndigheter i 15 land i Europa der 17 selskaper, tilsvarende Statnett i Norge, blir sammenlignet. Analysen vurderer hvor kostnadseffektive selskapene er i forhold til den anleggsmassen de eier og drifter. Analysen søker å ta hensyn til forskjeller som blant annet mandat, kostnadsnivå, tekniske løsninger og noen geografiske forhold mellom landene.

Det vil alltid være mer usikkerhet knyttet til internasjonale sammenligninger enn nasjonale, og resultater må leses deretter. Usikkerhetene knytter seg til om alle forutsetninger i modellen korrigerer for forskjeller mellom landene på en rimelig måte. I Norge har vi åpenhet om data vi bruker i vår regulering. I flere land er forretningsforhold og data konfidensiell informasjon. Derfor har vi begrenset innsikt i datagrunnlag og resultater for de andre selskapene i analysen.

- Det er metodisk vanskelig å sammenligne nettselskaper på tvers av land. Statnett er dessuten inne i en investeringsperiode. Det er derfor gode grunner for at selskapet har hatt økte kostnader i de senere årene. Analysen tyder likevel på at Statnett kan bedre sin kostnadseffektivitet, sier Lund.

NVE følger opp Statnett gjennom ulike rapporteringer og studier. Resultatene fra denne analysen er et viktig bidrag til kunnskapsgrunnlaget NVE bruker for å regulere Statnett. Vi vil vurdere i hvilken grad funn fra denne analysen kan benyttes i dagens reguleringsmodell når vi skal fastsette Statnetts inntektsramme for 2020. Vi tar sikte på å ha disse vurderingene klare tidlig i desember i år.

Neste år vil vi vurdere hvordan funnene fra analysen kan brukes mer systematisk i reguleringsmodellen i perioden frem til det foreligger en ny analyse. Formålet med dette vil være å styrke Statnetts insentiver til å bygge og drive kostnadseffektivt.