Publisert 16.10.2018 , sist oppdatert 31.10.2019

NVEs vurdering av nettleien i områder med mye kraftproduksjon

I etterkant av fremleggelsen av statsbudsjettet, har det vært interesse rundt en utredning NVE gjorde for Olje- og energidepartementet før sommeren. Departementet ba NVE blant annet vurdere om tariffen til kunder i distribusjonsnettet i områder med mye fornybar produksjon med innmating i regionalnettet, har høyere tariffer enn i andre områder av landet.

For å besvare dette spørsmålet, gjennomførte vi tre ulike regresjonsanalyser hvor hypotesene var: 

  • Regionalnettselskaper med mye produksjon krever mer i tariffinntekter fra sine underliggende distribusjonsnett enn andre
  • Distribusjonsnettselskaper tilknyttet regionalnett med mye innmating av produksjon betaler mer for uttak fra overliggende nett enn andre
  • Kundene i distribusjonsnett med mye innmating av produksjon i overliggende regionalnett betaler høyere tariffer enn andre

 

Ingen av våre hypoteser fant støtte i regresjonsanalysene. Vi fant ingen signifikant sammenheng mellom kostnadene i distribusjonsnettet og innmatet produksjon i overliggende nett. Vi fant at variasjonen i nettkostnader i distribusjonsnettet i all hovedsak kan forklares ved forskjeller i kundetetthet, gjennomsnittsforbruk per kunde, geografiske rammevilkår og bruken av anleggsbidrag. Dette tror vi er allment kjente sammenhenger.

 

Vil du lese mer om vår utredning for OED, så finner du lenke til høyre/ under.