Publisert 05.07.2019 , sist oppdatert 31.10.2019

Konsulentrapport om ulike strategier for balansering og spesialregulering i kraftsystemet

Thema Consulting Group har på oppdrag fra NVE utarbeidet rapporten «A study on balancing and redispatching strategies», som kartlegger ulike tilnærminger til balansering og spesialregulering i kraftsystemet. Formålet med rapporten er å vurdere fordelene og ulempene av ulike balanserings- og spesialreguleringsstrategier, samt å vurdere effektiviteten av hver av disse strategiene i en nordisk kontekst.

Ved hjelp av en gjennomgang av seks utvalgte systemoperatører i Europa og én i USA, identifiserer rapporten fire hoveddimensjoner (akser), der de ulike tilnærmingene til balansering og spesialregulering gjerne befinner seg på ulike steder av disse aksene:

  1. I hvilken grad fysiske begrensninger i nettet tas direkte med i markedsløsningen
  2. Om balanseringen skjer på sentralt eller desentralisert nivå (passiv balansering)
  3. Om systemoperatør foretar proaktiv eller reaktiv aktivering av reserver, og
  4. I hvilken grad reserver forvaltes dynamisk basert på prognoser

Med disse fire dimensjonene som utgangspunkt, diskuteres fordelene og ulempene av de ulike balanserings- og spesialreguleringsstrategiene i lys av de tre kriteriene forsyningssikkerhet, økonomisk effektivitet og organisering av markedene. Deretter gjøres det en helhetlig vurdering av hver av de ulike strategiene i en nordisk kontekst, og hvorvidt denne ville være effektiv og praktisk anvendbar for det nordiske kraftsystemet.

NVE ønsker å ha et godt kunnskapsgrunnlag for å best mulig kunne vurdere hvilke løsninger som er de mest effektive for driften av det norske og nordiske kraftsystemet. Denne rapporten gir oss en nyttig oversikt over ulike balanserings- og spesialreguleringsstrategier som benyttes i kraftsystemer som i varierende grad er sammenlignbare med vårt. Rapporten inkluderer også en grundig diskusjon av fordelene og ulempene ved de ulike strategiene sett fra et nordisk perspektiv. Dette gir oss ny innsikt som kan være nyttig i arbeidet vårt med å utvikle gode markedsdesignløsninger og videreutvikle regelverket for kraftmarkedet, både på nasjonalt og nordisk nivå.

Rapporten kan lastes ned her

Kontaktperson:

Rådgiver Alexander Kellerer, alek@nve.no