Publisert 07.06.2016 , sist oppdatert 31.10.2019

Høring av nettkoder for naturgass - avsluttet

NVE gjennomfører en høring av nettkoder for naturgass.

NVE er regulator for nedstrøms gass, og det følger av tildelingsbrev for 2016 fra Olje- og Energidepartementet («OED») at NVE skal forberede seg på å løse de regulatoroppgavene som vil følge ved gjennomføringen av den tredje energimarkedspakken.

OED har i tillegg særskilt anmodet NVE om å gjennomføre høring av nettkoder for naturgass. 

Høring av nettkoder for naturgass. (PDF)

Nettkoder for naturgass er hjemlet i forordning (EF) nr. 715/2009 («gasstransmisjonsforordningen») artikkel 6 (11), jf. artikkel 8 (6), som inngår som en del av den tredje energimarkedspakken.

EU-kommisjonen har vedtatt tre forordninger med nettkoder gjeldende på gassområdet som til nå ikke har vært sendt på høring i Norge. Videre har den europeiske sammenslutningen av transmisjonsoperatører for gass («Entsog») sendt ett endringsforslag til en vedtatt nettkode, samt utarbeidet et utkast til en ny nettkode. Begge utkastene er sendt til det europeiske byrået for samarbeid mellom energiregulator («ACER») for evaluering, hvoretter de eventuelt sendes videre til EU-kommisjonen for behandling i komitologi.  

Følgende nettkoder er p.t. vedtatt av EU-kommisjonen:

Videre har Entsog publisert et forslag til endring av CAM NC, samt et utkast til en nettkode om harmoniserte tariffer til EU-kommisjonen:

Etter NVEs vurdering kommer de tre vedtatte nettkodene samt endringsforslaget og forslag til ny nettkode kun til anvendelse i Norge i den utstrekning det finnes infrastruktur som er definert som transmisjon i artikkel 2 (1) i gasstransmisjonsforordningen.

Definisjonen av transmisjon i gasstransmisjonsforordningen er likelydende med definisjonen av transmisjon i det tredje gassmarkedsdirektivet, direktiv 2009/73/EF artikkel 2 (3). NVE legger derfor til grunn at disse to definisjonene skal forstås på samme måte. 

I høringsnotatet fra OED datert 5. desember 2014 om forslag til endringer i naturgassloven legger OED til grunn at det i Norge i dag ikke eksisterer infrastruktur som er omfattet av definisjonen av transmisjon i artikkel 2 (3) i gassmarkedsdirektivet. 

På bakgrunn av disse forholdene kan NVE som utgangspunkt ikke se at nettkodene vil få betydning i Norge.

Vi imøteser innspill til de ovennevnte nettkodene, herunder spørsmålet om nettkodene er relevante for norske forhold. 

Vi har som utgangspunkt satt en seks ukers høringsfrist, men av hensyn til at juli er feriemåned, settes frist for høringsinnspill til 16. august 2016.

Vi oppfordrer høringsinstansene til å sende høringsuttalelsene på e-post til nve@nve.no merket med referansenummer 201602823.       

Høringssvar kan også sendes pr. post til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Frister med mer.

Vi har som utgangspunkt satt en seks ukers høringsfrist, men av hensyn til at juli er feriemåned, settes frist for høringsinnspill til 16. august 2016.

Vi oppfordrer høringsinstansene til å sende høringsuttalelsene på e-post til nve@nve.no merket med referansenummer 201602823.       

Høringssvar kan også sendes pr. post til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.