Publisert 24.06.2021 , sist oppdatert 12.07.2021

Veiledning om publisering av informasjon til markedet ved fysisk krafthandel

Veiledningen skal bidra til å klargjøre hva slags informasjon som er å anse som innsideinformasjon etter definisjonen i NEM kapittel 5 og belyse konkrete problemstillinger og relevante momenter som må vurderes ved publisering av innsideinformasjon.

Når er informasjon innsideinformasjon?

Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) kapittel 5 gir bestemmelser om markedsadferd i kraftmarkedet. Markedsmanipulasjon og innsidehandel kan være skadelig for kraftmarkedet, og bestemmelsene er viktige for å sikre effektive kraftmarkeder og tillit til prisdannelsen.

For å bidra til å klargjøre hva slags informasjon som er å anse som innsideinformasjon etter definisjonen i NEM, har DNV GL på oppdrag fra RME utarbeidet en rapport med vurderinger av hva som er å anse som innsideinformasjon, knyttet til 17 konkrete eksempler.

Synspunktene i rapporten er konsulentens vurdering, og samsvarer ikke nødvendigvis med RMEs syn. Rapporten med utdypende vurderinger og drøfting av vilkårene for at en konkret opplysning må anses som innsideinformasjon, finner du her

Rapporten bidrar til å belyse konkrete problemstillinger og relevante momenter som må vurderes ved publisering av innsideinformasjon. Eksemplene er utformet etter innspill fra bransjen, og er ment som en praktisk illustrasjon av hvordan vilkårene kan analyseres i ulike scenarioer.

Med utgangspunkt i RMEs egne vurderinger og konklusjoner har vi oppsummert eksemplene i rapporten i tabellene nedenfor. Hvert vilkår for innsideinformasjon vurderes basert på ett eller flere vurderingskriterier, og vår vurdering er oppsummert ved hjelp av en fargekode. Her tilsier rød boks at informasjonen skal publiseres, og grønn boks at publisering ikke er nødvendig. Gul boks tilsier at aktøren må gjøre en nærmere vurdering i det konkrete tilfellet, som igjen resulterer i rød eller grønn boks. Dersom det er minst én rød boks innenfor hvert av de fire vilkårene for innsideinformasjon, skal informasjonen publiseres. For eksempel vil kun grønne bokser innenfor ett av vilkårene tilsi at publisering ikke er nødvendig, selv om det er én eller flere røde bokser innenfor hvert av de tre resterende vilkårene. Motsatt vil det i et slikt eksempel kun være nødvendig med én rød boks innenfor dette vilkåret for at informasjonen skal publiseres.

Vi gjør oppmerksom på at RMEs vurderinger i eksempel 10 avviker fra konklusjonen i konsulentrapporten.

Vi viser til byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (ACER) og deres retningslinjer og FAQ for en mer prinsipiell utledning av innholdet i begrepet innsideinformasjon.

Det er viktig å understreke at de praktiske eksemplene er ment som en illustrasjon av mulige og typiske scenarioer, og illustrerer hvordan markedsaktørene kan gjøre en strukturert analyse av hvorvidt vilkårene er oppfylt. Disse eksemplene vil imidlertid sjeldent samsvare helt med virkeligheten, og dermed ikke nødvendig heller dekke alle relevante momenter. Markedsaktørene må derfor alltid anvende skjønn i hvert konkrete tilfelle. Det er dermed viktig at markedsaktørene selv må etablere rutiner og drive intern opplæring av personell som håndterer innsideinformasjon.

Vi gjør også oppmerksom på at kravet til offentliggjøring av innsideinformasjon overlapper med kravene om offentliggjøring av informasjon knyttet til utfall og planlagt utilgjengelighet som stilles i transparensforordningen. Kravene i transparensforordningen setter en tallfestet og objektiv grense på for når informasjonen skal publiseres, og kan etter omstendighetene innebære at informasjon skal offentliggjøres i henhold til transparensforordningen, selv om informasjonen ikke er innsideinformasjon.

Momentene som listet opp i eksemplene nedenfor er ikke en uttømmende liste for hva som kan få betydning, men angir typiske forhold som aktørene bør ta i betraktning i sine vurderinger. Visningen av case-tabellene er ikke optimalisert for mobile enheter. Klikk her for å laste ned veilederern i pdf-format.

 • Case 1 – Akutt stans i kraftverk – kjent varighet
 • Case 2 – Akutt stans i kraftverk – ukjent varighet
 • Case 3 - Akutt stans i kraftverk – kraftverk i samme vannstreng
 • Case 4 – Vedlikehold i vannvei mellom to kraftverk
 • Case 5 – Redusert drift ved en fabrikk på grunn av svekket økonomi
 • Case 6 – Midlertidig stans av fabrikk som følge av streik
 • Case 7 – Ising på vindturbin
 • Case 8 – Ising i vannveien
 • Case 9 – Konsesjonsvilkår uten slingringsmonn
 • Case 10 – Konsesjonsvilkår med fleksibilitet
 • Case 11 – Uformelle “vilkår”
 • Case 12 – Feil i nettet rammer kraftverket Alfa
 • Case 13 – Feil oppstår rett før budfrist – Døgnmarkedet
 • Case 14 – Feil oppstår rett før budfrist – Intradag-markedet
 • Case 15 – Et teknisk problem løser ser raskere enn antatt
 • Case 16 – Løpende produksjonsdata
 • Case 17 – Tidspunkt for varsling av vedlikehold

 

 

Case 1 – Akutt stans i kraftverk – kjent varighet

En morgen klokken 8:00 viser det seg at kraftverket Gamma må stenge hele neste døgn som følge av en teknisk feil som skal utbedres. Opplysningen kommer på et tidspunkt hvor kraftselskapet planlegger bud til SDAC (døgnmarkedet) og SIDC (Intradag) for neste døgn. Er dette å anse som innsideinformasjon?

 

Hvis det er minst én rød boks innenfor hvert av de fire vilkårene for innsideinformasjon, skal informasjonen publiseres. Gul boks tilsier vurdering som resulterer i rød eller grønn boks.

Vilkår

 

Relevante vurderinger

Merknad

Hvilke engrosenergiprodukter kan bli påvirket?

 

Balansemarked

Utfallet påvirker kun neste døgn, derfor vil kun døgnmarkedet, intradag og balansemarkedet berøres. Mulig effekt på langsiktige kontrakter antas neglisjerbar.

 

Intradagmarked

 

Døgnmarked

 

Langsiktige kontrakter

Hva tilsier at informasjonen er presis?

 

Kraftverk

Man vet hvilket kraftverk som må stanses, med rimelig sikkerhet om varighet, informasjonen kommer fra selskapet selv.Varighet

 

Hendelse/situasjon

 

Informasjonskilde

Er informasjonen offentlig tilgjengelig?

 

Hvem har tilgang til opplysningene?

Informasjonen er ikke tilgjengelig for andre enn selskapet selv og evt medeiere i kraftverket.

Faktor som kan tilsi merkbar prispåvirkning?

 

Størrelse i MW og MWh

Selskapet må vurdere mulig prisvirkning av Gammas utfall. Relevante hensyn er størrelse på prisområde, kraftsituasjon og verkets andel av forventet produksjon i området.

 

Markedssituasjon

 

Geografi og topografi

 

  Tilsier publisering   Krever vurdering av aktør   Tilsier at publisering ikke er nødvendig

 


 

Case 2 – Akutt stans i kraftverk – ukjent varighet

 

En ettermiddag viser det seg at kraftverket Gamma må stenges umiddelbart som følge av et teknisk problem, men vi vet verken årsak eller varighet. Handelsdesken mottar opplysningen klokken 14:45. I motsetning til case 1 er både årsak og varighet ukjent. Er dette å anse som innsideinformasjon?

Hvis det er minst én rød boks innenfor hvert av de fire vilkårene for innsideinformasjon, skal informasjonen publiseres. Gul boks tilsier vurdering som resulterer i rød eller grønn boks.

Vilkår

 

Relevante vurderinger

Merknad

Hvilke engrosenergiprodukter kan bli påvirket?

 

Balansemarked

Selv en kort stans vil kunne påvirke balansemarkedet og intradagmarkedet. Om utfallet påvirker døgnmarkedet avhenger av om feilrettingen varer frem til budgiving for neste dag.

 

Intradagmarked

 

Døgnmarked

 

Langsiktige kontrakter

Hva tilsier at informasjonen er presis?

 

Kraftverk

Man vet hvilket kraftverk som må stanses og informasjonen kommer fra selskapet selv. Usikker varighet tilsier ikke at informasjonen ikke er presis, men har betydning for i hvilke delmarked eventuell prispåvirkning kan inntreffe.Varighet

 

Hendelse/situasjon

 

Informasjonskilde

Er informasjonen offentlig tilgjengelig?

 

Hvem har tilgang til opplysningene?

Informasjonen er i dette eksempelet ikke tilgjengelig for andre enn selskapet selv og evt medeiere i kraftverket.

Faktor som kan tilsi merkbar prispåvirkning?

 

Størrelse i MW og MWh

Selskapet må vurdere mulig prisvirkning av Gammas utfall. Relevante hensyn er størrelse på prisområde, kraftsituasjon og verkets andel av forventet produksjon i området.

 

Markedssituasjon

 

Geografi og topografi

 

  Tilsier publisering   Krever vurdering av aktør   Tilsier at publisering ikke er nødvendig
 

Case 3 - Akutt stans i kraftverk – kraftverk i samme vannstreng

 

Det oppstår et uventet og plutselig problem i kraftverket Beta, som ligger i en vannvei med flere andre kraftverk (Alfa og Delta). Det er tre forskjellige selskap som eier kraftverkene i elven. Utfallet medfører at vannverdiene i alle tre kraftverk endres, på grunn av redusert flyt til og fra kraftverket Beta. Er dette å anse som innsideinformasjon og er det eventuelt tilstrekkelig å varsle om eget kraftverk?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis det er minst én rød boks innenfor hvert av de fire vilkårene for innsideinformasjon, skal informasjonen publiseres. Gul boks tilsier vurdering som resulterer i rød eller grønn boks.

Vilkår

 

Relevante vurderinger

Merknad

Hvilke engrosenergiprodukter kan bli påvirket?

 

Balansemarked

Ukjent varighet, sannsynlig påvirkning av balansemarkedet, intradag og døgnmarkedet. Siden vannverdier påvirkes, kan det indikere at utfallet er langvarig nok til at langsiktige kontrakter påvirkes. At ett marked er berørt er tilfredsstillende for at det skal publiseres.

 

Intradagmarked

 

Døgnmarked

 

Langsiktige kontrakter

Hva tilsier at informasjonen er presis?

 

Kraftverk

Man vet hvilket kraftverk som må stanses og informasjonen kommer fra selskapet selv. Usikker varighet tilsier ikke at informasjonen ikke er presis, men har betydning for i hvilke delmarked eventuell prispåvirkning kan inntreffe. Dersom det er mulig å si noe om prispåvirkning på bakgrunn av informasjonen, så tilsier det at informasjonen er presis.Varighet

 

Hendelse/situasjon

 

Informasjonskilde

Er informasjonen offentlig tilgjengelig?

 

Hvem har tilgang til opplysningene?

Informasjonen er ikke tilgjengelig for andre enn selskapene med kraftverk i samme vannvei og evt andre medeiere.

Faktor som kan tilsi merkbar prispåvirkning?

 

Størrelse i MW og MWh

Selskapet som eier Beta må ta hensyn til mulig priseffekt av påvirkning på hele vannstrengen og melde sitt anlegg utilgjengelig. Relevante hensyn er størrelse på prisområde, kraftsituasjon og verkenes antatte andel av forventet produksjon i området.

 

Markedssituasjon

 

Geografi og topografi

 

  Tilsier publisering   Krever vurdering av aktør   Tilsier at publisering ikke er nødvendig
 

Case 4 – Vedlikehold i vannvei mellom to kraftverk

Det er behov for vedlikehold i vannveien mellom kraftverkene Alfa og Beta. Arbeidet vil ta 3 måneder å gjennomføre. Dette fører til at vannverdien i Beta endres for å optimalisere vanndisponeringen i det relativt lille reservoaret tilhørende kraftverket Alfa.

 

Hvis det er minst én rød boks innenfor hvert av de fire vilkårene for innsideinformasjon, skal informasjonen publiseres. Gul boks tilsier vurdering som resulterer i rød eller grønn boks.

Vilkår

 

Relevante vurderinger

Merknad

Hvilke engrosenergiprodukter kan bli påvirket?

 

Balansemarked

Gitt varighet på 3 måneder er påvirkning i alle delmarkeder relevant.

 

Intradagmarked

 

Døgnmarked

 

Langsiktige kontrakter

Hva tilsier at informasjonen er presis?

 

Kraftverk

 Varighet

 

Hendelse/situasjon

 

Informasjonskilde

Er informasjonen offentlig tilgjengelig?

 

Hvem har tilgang til opplysningene?

Informasjonen er ikke tilgjengelig for andre enn selskapene med kraftverk i samme vannvei og evt andre medeiere.

Faktor som kan tilsi merkbar prispåvirkning?

 

Størrelse i MW og MWh

Kraftverket som har ansvar for gjennomføring av vedlikeholdet må ta hensyn til mulig priseffekt av påvirkning på hele vannstrengen og melde sitt anlegg utilgjengelig. Relevante hensyn er størrelse på prisområde, kraftsituasjon og verkenes antatte andel av forventet produksjon i området. For en lengre periode bør en ta hensyn til at hvert budområde kan utgjøre selvstendig prisområde i flere timer.

 

Markedssituasjon

 

Geografi og topografi

 

  Tilsier publisering   Krever vurdering av aktør   Tilsier at publisering ikke er nødvendig
 

Case 5 – Redusert drift ved en fabrikk på grunn av svekket økonomi

Det bestemmes at fabrikken Omega inntil videre skal holde stengt i helgene som følge av pressede marginer og sviktende etterspørsel. Det er allment kjent at fabrikken er innenfor «kraftintensiv industri», normalt har døgnkontinuerlig drift og har et maksuttak på 200 MW. Resultatet av stansen vil være at fabrikken ikke vil produsere og dermed redusere sin kraftetterspørsel fredag kveld, samt påfølgende lørdag og søndag. Er denne opplysningen å anse som innsideinformasjon?

 

Hvis det er minst én rød boks innenfor hvert av de fire vilkårene for innsideinformasjon, skal informasjonen publiseres. Gul boks tilsier vurdering som resulterer i rød eller grønn boks.

Vilkår

 

Relevante vurderinger

Merknad

Hvilke engrosenergiprodukter kan bli påvirket?

 

Balansemarked

Redusert drift påvirker etterspørsel. Dersom dette vedvarer vil alle delmarkeder omsider påvirkes.

 

Intradagmarked

 

Døgnmarked

 

Langsiktige kontrakter

Hva tilsier at informasjonen er presis?

 

Vesentlig forbruksenhet

Etter RMEs vurdering har det ikke oppstått en hendelse som tilsier at dette er presis informasjon. Vi vurderer at så lenge anlegget er tilgjengelig teknisk sett, og det er mulig å kalle inn arbeiderne, så er det ikke utilgjengelig. Redusert produksjon i fabrikken som følge av redusert etterspørsel etter varer er en kommersiell beslutning.Varighet

 

Hendelse/situasjon

 

Informasjonskilde

Er informasjonen offentlig tilgjengelig?

 

Hvem har tilgang til opplysningene?

Merk at i dette caset er vurdering av offentlig tilgjengelig informasjon markert grønt siden det etter RMEs vurdering ikke har oppstått en hendelse som tilsier at dette er presis informasjon. Bransje kan være relevant. Om det er opplagt for omverdenen at fabrikken stenger i helger er dette ikke nødvendigvis innsideinformasjon. Siden dette vil være en kommersiell vurdering er ikke dette kriteriet relevant ref konsekvens over.

Faktor som kan tilsi merkbar prispåvirkning?

 

Størrelse i MW og MWh

For en fabrikk på 200 MW vil vilkåret om prisvirkning trolig være oppfylt.

 

Markedssituasjon

 

Geografi og topografi

 

  Tilsier publisering   Krever vurdering av aktør   Tilsier at publisering ikke er nødvendig
Case 6 – Midlertidig stans av fabrikk som følge av streik

Det oppstår en landsomfattende streik i et fagforbund og streiken får stor pressedekning i Norge. Streiken omfatter også ansatte hos fabrikken Omega. Det er allment kjent at fabrikken er innenfor «kraftintensiv industri», normalt har døgnkontinuerlig drift og har et maksuttak på 200 MW. Som konsekvens må all produksjon på fabrikken stanses. Må denne opplysningen anses som innsideinformasjon?

 

Hvis det er minst én rød boks innenfor hvert av de fire vilkårene for innsideinformasjon, skal informasjonen publiseres. Gul boks tilsier vurdering som resulterer i rød eller grønn boks.

Vilkår

 

Relevante vurderinger

Merknad

Hvilke engrosenergiprodukter kan bli påvirket?

 

Balansemarked

Redusert drift påvirker etterspørsel. Dersom dette vedvarer vil alle delmarkeder omsider påvirkes. Streik som varer lenge nok til å påvirke langsiktige kontrakter anses som mindre sannsynlig.

 

Intradagmarked

 

Døgnmarked

 

Langsiktige kontrakter

Hva tilsier at informasjonen er presis?

 

Vesentlig forbruksenhet

Alle parametere er kjent, med unntak av varighet. Varighet er en parameter som avhenger av dialogen mellom de ulike partene.

Ved streik kan ikke ansatte kalles tilbake og informasjonen er presis.Varighet

 

Hendelse/situasjon

 

Informasjonskilde

Er informasjonen offentlig tilgjengelig?

 

Hvem har tilgang til opplysningene?

Informasjonen er ikke tilgjengelig for andre enn selskapet selv og evt medeiere i kraftverket.

Faktor som kan tilsi merkbar prispåvirkning?

 

Størrelse i MW og MWh

Selskapet må vurdere mulig prisvirkning av fabrikkens reduserte kraftforbruk som følge av produksjonsstansen. Relevante hensyn er størrelse på prisområde, kraftsituasjon og fabrikkens andel av forventet forbruk i området. For en fabrikk på 200 MW vil vilkåret om prisvirkning trolig være oppfylt.

 

Markedssituasjon

 

Geografi og topografi

 

  Tilsier publisering   Krever vurdering av aktør   Tilsier at publisering ikke er nødvendig

 


 

Case 7 – Ising på vindturbin

En kald vinternatt har det lagt seg is på bladene til alle turbinene i vindparken Lambda. Som umiddelbar konsekvens medfører dette at produksjonen blir mer enn halvert. Hvor lenge dette varer er usikkert, men problemet er midlertidig og vil antakelig kunne løses i løpet av dagen. Er dette å anse som innsideinformasjon?

 

Hvis det er minst én rød boks innenfor hvert av de fire vilkårene for innsideinformasjon, skal informasjonen publiseres. Gul boks tilsier vurdering som resulterer i rød eller grønn boks.

Vilkår

 

Relevante vurderinger

Merknad

Hvilke engrosenergiprodukter kan bli påvirket?

 

Balansemarked

Sannsynlig at balanse-, intradag- og døgnmarkedet påvirkes. Sannsynlighet for påvirkning av langsiktige kontrakter liten.

 

Intradagmarked

 

Døgnmarked

 

Langsiktige kontrakter

Hva tilsier at informasjonen er presis?

 

Kraftverk

Man vet hvilket kraftverk som må stanses og informasjonen kommer fra selskapet selv. Usikker varighet tilsier ikke at informasjonen ikke er presis, men har betydning for i hvilke delmarked eventuell prispåvirkning kan inntreffe. Dersom det er mulig å si noe om prispåvirkning på bakgrunn av informasjonen, så tilsier det at informasjonen er presis.Varighet

 

Hendelse/situasjon

 

Informasjonskilde

Er informasjonen offentlig tilgjengelig?

 

Hvem har tilgang til opplysningene?

Værforholdene som gir økt sannsynlighet for at ising inntreffer er offentlig, men nøyaktig når dette inntreffer, eller med rimelighet ventes å inntreffe, er normalt ikke kjent. Eventuell installert teknologi for avising er normalt heller ikke kjent.

Faktor som kan tilsi merkbar prispåvirkning?

 

Størrelse i MW og MWh

Risiko for ising er normalt ikke innsideinformasjon, men når man gjør tiltak, f.eks. preventiv stans eller stanser grunnet oppstått ising, må dette meldes dersom det er sannsynlig at informasjon om hendelsen kan påvirke prisen på et engrosenergiprodukt merkbart. Relevante hensyn er størrelse på prisområde, kraftsituasjon og verkets andel av forventet produksjon i området. Ising på turbiner kan forventes å sammenfalle med perioder med høy kraftetterspørsel.

 

Markedssituasjon

 

Geografi og topografi

 

  Tilsier publisering   Krever vurdering av aktør   Tilsier at publisering ikke er nødvendig

 


Case 8 – Ising i vannveien

En kald vinternatt har det oppstått is i vannveien til vannkraftverket Gamma. Dette medfører at kraftverket må produsere kontinuerlig, men med redusert kapasitet det neste døgnet. Er dette å anse som innsideinformasjon?

 

Hvis det er minst én rød boks innenfor hvert av de fire vilkårene for innsideinformasjon, skal informasjonen publiseres. Gul boks tilsier vurdering som resulterer i rød eller grønn boks.

Vilkår

 

Relevante vurderinger

Merknad

Hvilke engrosenergiprodukter kan bli påvirket?

 

Balansemarked

Problemet er midlertidig og kan antakelig løses i løpet av dagen. Sannynlig at balanse-, intradag- og døgnmarkedet påvirkes. Sannsynlighet for påvirkning av langsiktige kontrakter liten.

 

Intradagmarked

 

Døgnmarked

 

Langsiktige kontrakter

Hva tilsier at informasjonen er presis?

 

Kraftverk

Det som kan være usikkert er varigheten; hvor lang tid det vil ta å fjerne isen samt hvordan og hvor mye produksjonen blir redusert eller påvirket. Informasjonen er likevel presis informasjon dersom det er mulig å si noe om prispåvirkning på bakgrunn av denne.Varighet

 

Hendelse/situasjon

 

Informasjonskilde

Er informasjonen offentlig tilgjengelig?

 

Hvem har tilgang til opplysningene?

Forholdene for når vannkraftverket er utsatt for ising er offentlig kjent. Når ising med rimelighet ventes å inntreffe eller har oppstått, og hvordan det påvirker driften, er imidlertid ikke kjent.

Faktor som kan tilsi merkbar prispåvirkning?

 

Størrelse i MW og MWh

Et ‘isdrevet’ kjøremønster vil være vanskelig å forstå eller forutsi uten spesifikk kjennskap til de aktuelle anleggene. Selskapet må vurdere mulig prisvirkning av kjøremønsteret. Relevante hensyn er størrelse på prisområde, kraftsituasjon og verkets andel av forventet produksjon i området.

 

Markedssituasjon

 

Geografi og topografi

 

  Tilsier publisering   Krever vurdering av aktør   Tilsier at publisering ikke er nødvendig

 


Case 9 – Konsesjonsvilkår uten slingringsmonn

Det står i konsesjonsvilkårene til Gamma at minstevannføring nedstrøms skal økes fra 10 m3/s til 50 m3/s i tidsperioden 1 til 30 april hvert år. Det kan bety at produksjonen i april blir større enn markedsprisene ellers kunne tilsi. Er informasjonen om gjennomføring av dette konsesjonsvilkåret å anse som innsideinformasjon?

Hvis det er minst én rød boks innenfor hvert av de fire vilkårene for innsideinformasjon, skal informasjonen publiseres. Gul boks tilsier vurdering som resulterer i rød eller grønn boks.

Vilkår

 

Relevante vurderinger

Merknad

Hvilke engrosenergiprodukter kan bli påvirket?

 

Balansemarked

Konsesjonsvilkåret påvirker driften av Gamma. Gitt varigheten, en måned, må vi være forberedt på prisvirkninger i både kortsiktige og langsiktige markeder.

 

Intradagmarked

 

Døgnmarked

 

Langsiktige kontrakter

Hva tilsier at informasjonen er presis?

 

Kraftverk

Informasjonen er presis i sin natur. Hvilken produksjon eller produksjonsendring vilkåret faktisk medfører følger likevel ikke av konsesjonsvilkåret, og det kan stilles spørsmål om konsekvensen er presis. Vilkåret får åpenbart ingen virkning dersom ønsket eller optimal produksjon i april uansett er større enn 50 m3/s.Varighet

 

Hendelse/situasjon

 

Informasjonskilde

Er informasjonen offentlig tilgjengelig?

 

Hvem har tilgang til opplysningene?

Alle konsesjonsvilkår kan finnes i NVEs eller OEDs databaser. Tilgangen er åpen. Faktisk konsekvens for produksjon følger imidlertid ikke av konsesjonen.

Faktor som kan tilsi merkbar prispåvirkning?

 

Størrelse i MW og MWh

Konsesjonsvilkår uten slingringsmonn anses som allerede offentliggjort. Vurdering av prisvirkning er ikke nødvendig.

 

Markedssituasjon

 

Geografi og topografi

 

  Tilsier publisering   Krever vurdering av aktør   Tilsier at publisering ikke er nødvendig
Case 10 – Konsesjonsvilkår med fleksibilitet

Det står i konsesjonsvilkårene for Gamma at det skal gjennomføres en spyleflom innenfor tidsrommet 1. april til 30. april. Gjennomføringen tar noen få dager og kan føre til høyere produksjon enn man ellers ville hatt. Eieren/konsesjonæren har fleksibilitet innenfor den aktuelle tidsperioden til selv å bestemme når dette skal gjøres.
Er informasjonen om det nøyaktige tidspunktet for gjennomføring av spyleflommen å anse som innsideinformasjon?

 

Hvis det er minst én rød boks innenfor hvert av de fire vilkårene for innsideinformasjon, skal informasjonen publiseres. Gul boks tilsier vurdering som resulterer i rød eller grønn boks.

Vilkår

 

Relevante vurderinger

Merknad

Hvilke engrosenergiprodukter kan bli påvirket?

 

Balansemarked

Konsesjonsvilkåret påvirker driften av Gamma. Gitt varigheten, noen dager i løpet av en måned, er det sannsynlig at både kortsiktige og langsiktige markeder kan påvirkes.

 

Intradagmarked

 

Døgnmarked

 

Langsiktige kontrakter

Hva tilsier at informasjonen er presis?

 

Kraftverk

Presisjonsspørsmålet er knyttet til fleksibiliteten i gjennomføring av spyleflommen. Når eieren har bestemt seg for tidspunkt, er både tidspunkt og påvirkning på faktisk produksjon presis informasjon for eieren.Varighet

 

Hendelse/situasjon

 

Informasjonskilde

Er informasjonen offentlig tilgjengelig?

 

Hvem har tilgang til opplysningene?

Alle konsesjonsvilkår kan finnes i NVEs eller OEDs databaser. Tilgangen er åpen. Hvordan eieren velger å utnytte de frihetsgrader konsesjonen gir er det imidlertid ingen andre som kan vite, selv om analytikere kan lage anslag.

Faktor som kan tilsi merkbar prispåvirkning?

 

Størrelse i MW og MWh

Den eventuelle prisvirkningen avhenger av hvor stor produksjon man ellers ville ha hatt uten føringen i konsesjonsvilkåret. Relevante hensyn er størrelse på prisområde, kraftsituasjon og verkets andel av forventet produksjon i området.

 

Markedssituasjon

 

Geografi og topografi

 

  Tilsier publisering   Krever vurdering av aktør   Tilsier at publisering ikke er nødvendig

 


Case 11 – Uformelle “vilkår”

Utover konsesjonsvilkårene har eieren av Gamma blitt enige med den lokale turistforeningen om at driften av anlegget skal ivareta behov hos både sportsfiskere og skiturister. Avtalen ble inngått da åpningen av Gamma ble feiret med stor middag i 1947 og er ikke skrevet ned noe sted.

 

Hvis det er minst én rød boks innenfor hvert av de fire vilkårene for innsideinformasjon, skal informasjonen publiseres. Gul boks tilsier vurdering som resulterer i rød eller grønn boks.

Vilkår

 

Relevante vurderinger

Merknad

Hvilke engrosenergiprodukter kan bli påvirket?

 

Balansemarked

Avhengig av avtalen/sedvanen, er det sannsynlig at både kortsiktige og langsiktige markeder kan påvirkes.

 

Intradagmarked

 

Døgnmarked

 

Langsiktige kontrakter

Hva tilsier at informasjonen er presis?

 

Kraftverk

Informasjonen er presis siden det er kjent for de involverte hvilke kraftverk som er berørt, hva som er konsekvensen og hvilken tidsperiode dette gjelder for.Varighet

 

Hendelse/situasjon

 

Informasjonskilde

Er informasjonen offentlig tilgjengelig?

 

Hvem har tilgang til opplysningene?

Siden avtalen ikke foreligger skriftlig er det ingenting som tilsier at opplysningen kan anses som kjent.

Faktor som kan tilsi merkbar prispåvirkning?

 

Størrelse i MW og MWh

Den eventuelle prisvirkningen avhenger av hvor stor produksjon man ellers ville ha hatt uten føringen i konsesjonsvilkåret. Relevante hensyn er størrelse på prisområde, kraftsituasjon og verkets andel av forventet produksjon i området.

 

Markedssituasjon

 

Geografi og topografi

 

  Tilsier publisering   Krever vurdering av aktør   Tilsier at publisering ikke er nødvendig

 


Case 12 – Feil i nettet rammer kraftverket Alfa

Det oppstår en linjefeil hos nettselskapet. Linjefeilen fører til at kraftverk Alfa ikke kan produsere som normalt. Det er ikke kraftselskapets linje, men selskapet vet at konsekvensen er at kraftverket Alfa er stanset inntil videre. Plikten til å publisere informasjonen hviler på nettselskapet hvor feilen har inntruffet, men nettselskapet har foreløpig kun oppdatert Fosweb. Hva skal kraftverket Alfa gjøre?

 

Hvis det er minst én rød boks innenfor hvert av de fire vilkårene for innsideinformasjon, skal informasjonen publiseres. Gul boks tilsier vurdering som resulterer i rød eller grønn boks.

Vilkår

 

Relevante vurderinger

Merknad

Hvilke engrosenergiprodukter kan bli påvirket?

 

Balansemarked

Selv en kort stans vil kunne påvirke balansemarkedet og intradag. Om utfallet påvirker døgnmarkedet avhenger av om feilrettingen varer frem til budgiving for neste dag.

 

Intradagmarked

 

Døgnmarked

 

Langsiktige kontrakter

Hva tilsier at informasjonen er presis?

 

Kraftverk

Man vet hvilket kraftverk som må stanses. Kraftverkseier har ikke informasjon utover dette. Usikker varighet tilsier ikke at informasjonen er upresis, men har betydning for hvilke delmarked eventuell prispåvirkning kan inntreffe. Informasjonen er presis.Varighet

 

Hendelse/situasjon

 

Informasjonskilde

Er informasjonen offentlig tilgjengelig?

 

Hvem har tilgang til opplysningene?

Nettselskapet og andre med tilgang til FosWeb kan ha tilgang til informasjonen, men dette innebærer ikke at informasjonen er offentlig tilgjengelig.

Faktor som kan tilsi merkbar prispåvirkning?

 

Størrelse i MW og MWh

Kraftverkseier må vurdere mulig prisvirkning av Alfas utfall. Relevante hensyn er størrelse på prisområde, kraftsituasjon og verkets andel av forventet produksjon i området. Dersom informasjon om utfallet av Alfa antas å ha merkbar prispåvirkning, har kraftverkseier en plikt til å publisere konsekvensene for eget anlegg, dersom nettselskapet ikke allerede har publisert informasjonen om linjefeilen. Kraftverkseier kan i første omgang oppfordre nettselskapet til å publisere. Dersom nettselskapet likevel ikke publiserer, må kraftverkseier publisere konsekvensene av hendelsen for eget anlegg.

 

Markedssituasjon

 

Geografi og topografi

 

  Tilsier publisering   Krever vurdering av aktør   Tilsier at publisering ikke er nødvendig

 


Case 13 – Feil oppstår rett før budfrist – Døgnmarkedet

Merk: Dette caset avviker noe fra case 13 i rapporten.

En formiddag viser det seg at kraftverket Gamma av tekniske årsaker må stenge hele neste døgn. Handelsdesken mottar opplysningen klokken 11:55. Anmeldingen til døgnmarkedet er kontrollert og levert. I dette scenarioet ser vi for oss at det maksimalt er tid til å gjøre et av følgende alternativ før budfristen klokken 12:00:

1. Korrigere budet for døgnmarkedet (og varsle markedet straks etterpå – etter klokken 12:00)

2. Varsle markedet (og handle bort ubalansen i intradag etter klokken 12:00)

3. Vente til klokken passerer 12:00, varsle markedet og justere posisjonen.

Videre antar vi at det vedrører et engrosenergiprodukt, at opplysningen er presis nok, at den ikke er offentlig kjent og at Gamma er stort nok til å påvirke prisdannelsen (dvs. de fire vilkårene for innsideinformasjon er innfridd).

 

RMEs veiledning:

Det vil ikke være et brudd på FoS §8 å ikke korrigere budet før anmelding i denne situasjonen. RME er kjent med problematiseringen av dette underveis i prosjektet. En aktør må anses å være i planlagt balanse om det oppstår et uplanlagt utfall rett før døgnmarkedsauksjonen lukker.

Alternativ 2 er det eneste alternativet som ikke bryter med markedsatferdsregelverket, gitt at alle vilkårene er innfridd.

 

Hvis det er minst én rød boks innenfor hvert av de fire vilkårene for innsideinformasjon, skal informasjonen publiseres. Gul boks tilsier vurdering som resulterer i rød eller grønn boks.

Vilkår

 

Relevante vurderinger

Merknad

Hvilke engrosenergiprodukter kan bli påvirket?

 

Balansemarked

Utfallet påvirker kun neste døgn, derfor vil kun døgnmarkedet, intradag og balansemarkedet berøres. Mulig effekt på langsiktige kontrakter antas å være neglisjerbar.

 

Intradagmarked

 

Døgnmarked

 

Langsiktige kontrakter

Hva tilsier at informasjonen er presis?

 

Kraftverk

Man vet hvilket kraftverk som må stanses, med rimelig sikkerhet om varighet. Informasjonen kommer fra selskapet selv.Varighet

 

Hendelse/situasjon

 

Informasjonskilde

Er informasjonen offentlig tilgjengelig?

 

Hvem har tilgang til opplysningene?

Ikke offentlig kjent.

Faktor som kan tilsi merkbar prispåvirkning?

 

Størrelse i MW og MWh

Forutsetning i caset at Gamma er stort nok til å påvirke prisdannelsen i gitt markedssituasjon.

 

Markedssituasjon

 

Geografi og topografi

 

  Tilsier publisering   Krever vurdering av aktør   Tilsier at publisering ikke er nødvendig

 


Case 14 – Feil oppstår rett før budfrist – Intradag-markedet

Dette er en variant av case 13.

En ettermiddag viser det seg at kraftverket Gamma må stenge resten av inneværende døgn som følge av behov for vedlikehold. Handelsdesken mottar opplysningen klokken 14:55. Om vi ikke endrer posisjoner får vi ubalanse for resten av døgnet.

Som i case 13 antar vi at dette vedrører et engrosenergiprodukt, at opplysningen er presis nok, at den ikke er offentlig kjent og at Gamma er stort nok til å påvirke prisdannelsen.

 

Hvis det er minst én rød boks innenfor hvert av de fire vilkårene for innsideinformasjon, skal informasjonen publiseres. Gul boks tilsier vurdering som resulterer i rød eller grønn boks.

Vilkår

 

Relevante vurderinger

Merknad

Hvilke engrosenergiprodukter kan bli påvirket?

 

Balansemarked

Utfallet påvirker derfor kun inneværende døgn, intradag og balansemarkedet berøres. Ingen effekt på døgnmarked og langsiktige kontrakter.

 

Intradagmarked

 

Døgnmarked

 

Langsiktige kontrakter

Hva tilsier at informasjonen er presis?

 

Kraftverk

Man vet hvilket kraftverk som må stanses, med rimelig sikkerhet om varighet. Informasjonen kommer fra selskapet selv.Varighet

 

Hendelse/situasjon

 

Informasjonskilde

Er informasjonen offentlig tilgjengelig?

 

Hvem har tilgang til opplysningene?

Ikke offentlig kjent.

Faktor som kan tilsi merkbar prispåvirkning?

 

Størrelse i MW og MWh

Forutsetning i caset at Gamma er stort nok til å påvirke prisdannelsen i gitt markedssituasjon.

 

Markedssituasjon

 

Geografi og topografi

 

  Tilsier publisering   Krever vurdering av aktør   Tilsier at publisering ikke er nødvendig

 


Case 15 – Et teknisk problem løser seg raskere enn antatt


I går viste det seg at kraftverket Gamma måtte stenge hele neste døgn (altså i dag) som følge av behov for vedlikehold. Markedet er behørig varslet, og gjennom døgnmarkedet eller intradag har aktøren sørget for å komme i balanse.

På formiddagen viser det seg at vedlikeholdet går raskere enn forutsatt. Feilen er rettet opp og kraftverket er tilgjengelig for produksjon tidligere enn antatt.

Vi antar fortsatt at dette vedrører et engrosenergiprodukt, at opplysningen er presis nok, at den ikke er offentlig kjent og at Gamma er stort nok til å påvirke prisdannelsen. For å sette problemstillingen på spissen forutsetter vi også at marginalkostnaden ved kraftproduksjon i Gamma er svært lav (for eksempel elvekraft eller vindkraft) sett i forhold til aktuell kraftpris.

Når Gamma starter opp tidligere enn varslet, vil det oppstå en ubalanse ettersom forutsetningen for produksjonsplanen var at det skulle være ute for vedlikehold hele døgnet. Denne ubalansen kan løses med at Gamma får solgt produksjonen.

Kan Gamma selge denne kraften (intradag, eller bilateralt inne i budsonen) uten å varsle markedet om at vedlikeholdet er fullført tidligere enn planlagt?

 

Hvis det er minst én rød boks innenfor hvert av de fire vilkårene for innsideinformasjon, skal informasjonen publiseres. Gul boks tilsier vurdering som resulterer i rød eller grønn boks.

Vilkår

 

Relevante vurderinger

Merknad

Hvilke engrosenergiprodukter kan bli påvirket?

 

Balansemarked

 

Markedet har grunn til å tro at Gamma er i drift igjen til neste DA-auksjon. Problemstillingen gjelder kun resten av inneværende døgn.

 

Intradagmarked

 

Døgnmarked

 

Langsiktige kontrakter

Hva tilsier at informasjonen er presis?

 

Kraftverk

Man vet med sikkerhet at verket nå er tilbake.Varighet

 

Hendelse/situasjon

 

Informasjonskilde

Er informasjonen offentlig tilgjengelig?

 

Hvem har tilgang til opplysningene?

Informasjonen om at kraftverket er tilgjengelig tidligere enn varslet tidspunkt er det kun vårt selskap og eventuelle medeiere som innehar.

Faktor som kan tilsi merkbar prispåvirkning?

 

Størrelse i MW og MWh

Forutsetning i caset at Gamma er stort nok til å påvirke prisdannelsen i gitt markedssituasjon.

 

Markedssituasjon

 

Geografi og topografi

 

  Tilsier publisering   Krever vurdering av aktør   Tilsier at publisering ikke er nødvendig

 


Case 16 – Løpende produksjonsdata

Er produsenter (som kjenner sin egen produksjon) i innsideposisjon med mindre de offentliggjør slike produksjonsdata straks?

Faktisk produksjon eller forbruk er uttrykk for, eller et direkte resultat av, egne strategier. Egne analyser og strategier er ikke å anse som innsideinformasjon, jf. merknad til § 5-3 i forskrift om nettregulering og energimarkedet hvor det refereres til fortalen til REMIT pkt. 12 (dette var tidligere Forskrift om endring i forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 8-3).

Transparensforordningen (forordning (EU) nr. 543/2013) er tatt inn i norsk lov gjennom Forskrift om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene. I transparensforordningen artikkel 16 slås det fast at produsenter skal informere TSOer om faktisk produksjon, og at TSO skal publisere faktisk produksjon per time per kraftverk med kapasitet lik 100 MW eller mer – fem dager etter aktuell driftstime.

Faktisk produksjon eller forbruk er altså ikke å anse som innsideinformasjon, og produsenter har ikke plikt til å offentliggjøre løpende produksjonsdata før fem dager etter driftstimen. Merk likevel at dersom løpende produksjonsdata avdekker en hendelse som utgjør innsideinformasjon, som for eksempel utfall av et kraftverk, vil dette være å anse som innsideinformasjon som må publiseres.

 

 


Case 17 – Tidspunkt for varsling av vedlikehold

Turbinen i kraftverket Epsilon begynner å bli slitt, og det vil være behov for utskifting i løpet av noen få år. Eieren av kraftverket Epsilon setter i gang en prosess med å finne ut nøyaktig hvor slitt turbinhjulet er, og hva som er optimalt tidspunkt for utskifting. Investeringen i ny turbin er vesentlig, så beslutningen må tas av selskapets styre.

Frem mot endelig beslutning er det omfattende diskusjon internt i selskapet om hva som må gjøres, hvordan og hvor lenge en produksjonsstans kan gjennomføres, og ikke minst når det bør gjøres. Saken behandles både i selskapets ledergruppe og i selskapets styre en rekke ganger.

På hvilket tidspunkt blir informasjonen om at turbinhjulet må byttes innsideinformasjon?

Hvis det er minst én rød boks innenfor hvert av de fire vilkårene for innsideinformasjon, skal informasjonen publiseres. Gul boks tilsier vurdering som resulterer i rød eller grønn boks.

Vilkår

 

Relevante vurderinger

Merknad

Hvilke engrosenergiprodukter kan bli påvirket?

 

Balansemarked

Større vedlikehold av betydelig kraftverk vil kunne påvirke priser i alle markedssegmentene.

 

Intradagmarked

 

Døgnmarked

 

Langsiktige kontrakter

Hva tilsier at informasjonen er presis?

 

Kraftverk

Usikkerhet angående når informasjonen blir presis kommer på spissen her. Informasjonen er presis når hendelsen med rimelighet ventes å inntreffe. I dette tilfelle anses dette å være når tidspunkt for hendelsen er besluttet med rimelig sikkerhet. Selv om styret ikke har fattet beslutning enda, kan opplysningen likevel være presis nok til at omstendigheten med rimelighet kan ventes å inntreffe.Varighet/tidspunk

 

Hendelse/situasjon

 

Informasjonskilde

Er informasjonen offentlig tilgjengelig?

 

Hvem har tilgang til opplysningene?

Kun eier av epsilon og evt. deleiere vet om mulig vedlikehold.

Faktor som kan tilsi merkbar prispåvirkning?

 

Størrelse i MW og MWh

Forutsatt i caset at Epsilon er så stor at opplysningen har betydning for prisdannelsen.

 

Markedssituasjon

 

Geografi og topografi

 

  Tilsier publisering   Krever vurdering av aktør   Tilsier at publisering ikke er nødvendig