Publisert 24.06.2021 , sist oppdatert 21.03.2022

Feilordre i døgnmarkedet kan innebære brudd på forbudet mot markedsmanipulasjon

Feilordre i døgnmarkedet kan innebære brudd på forbudet mot markedsmanipulasjon gitt i forskrift om nettregulering og energimarked. Dette fordi også en feilordre i døgnmarkedet etter omstendighetene kan gi, eller være egnet til å gi, uriktige eller villedende signaler om tilbud, etterspørsel eller pris på et engrosenergiprodukt. Forbudet mot markedsmanipulasjon forutsetter ikke at handlingen er tilsiktet for å anses som brudd. Det er derfor viktig at aktørene har rutiner som minimerer sannsynligheten for feilordre.

Bestemmelser om markedsadferd og transparens i kraftmarkedet trådte i kraft 1. mars 2018, og følger av kapittel 5 i forskrift om nettregulering og energimarked (NEM-forskriften). En av de sentrale bestemmelsene forbyr markedsmanipulasjon i engrosenergimarkeder.

Siden forbudet trådte i kraft, har RME undersøkt enkelte tilfeller av feilordre i døgnmarkedet. Feilordre kan oppstå som følge av menneskelige eller tekniske feil knyttet til budgiving. Eksempler på dette er salgsordre som ved feil er lagt inn som kjøpsordre, eller manglende ordre som følge av tekniske feil.

Vi ønsker å gi nærmere veiledning til hele bransjen om hvordan vi vil vurdere feilhandler i døgnmarkedet fremover. Vi presiserer at dette ikke er en uttømmende vurdering av når forbudet mot markedsmanipulasjon kan komme til anvendelse.

En feilhandel kan være omfattet av forbudet mot markedsmanipulasjon

Forbudet mot markedsmanipulasjon fremgår av NEM-forskriften § 5-4. Her heter det at «[e]nhver deltagelse i, eller forsøk på deltagelse i, markedsmanipulasjon på engrosenergimarkeder er forbudt».

Etter vår vurdering er definisjonen av markedsmanipulasjon i § 5-1 syvende ledd bokstav a) særlig relevant knyttet til feilordre. Denne definisjonen forutsetter for det første en «inngåelse av transaksjon eller inngivelse av handelsordre for et engrosenergiprodukt».[1] Dette vilkåret vil klart være oppfylt for ordre og transaksjoner i døgnmarkedet.

Videre må den inngåtte transaksjonen eller inngitte handelsordren være egnet til å gi et uriktig eller villedende signal om tilbud, etterspørsel eller pris.

En feilordre kan i utgangspunktet oppfylle begge vilkårene, og dermed innebære et brudd.

Ikke krav til at handlingen er tilsiktet

Reglene om markedsadferd og forbudet mot markedsmanipulasjon skal sikre samfunnsøkonomisk effektive priser og tillit til prisdannelsen. Markedet er potensielt skadelidende uavhengig av om handlingen er tilsiktet eller ikke.

Definisjonen av markedsmanipulasjon i § 5-1 syvende ledd bokstav a) er objektiv, og forutsetter ikke et bevisst valg om å gi et villedende eller uriktig signal til markedet.  En feilhandel kan dermed være brudd på forbudet mot markedsmanipulasjon etter NEM-forskriften § 5-4.

Det forhold at en handling ikke er tilsiktet, kan likevel få betydning ved valg av reaksjon og utmåling av et eventuelt overtredelsesgebyr. Dersom det skal ilegges straff eller overtredelsesgebyr etter NEM-forskriften §§ 8-3 og 8-4, må skyldkravene etter disse bestemmelsene være oppfylt.   

Ordren må være egnet til å gi et uriktig eller villedende signal

En handelsordre vil være markedsmanipulasjon dersom den gir eller er egnet til å gi et signal som er uriktig eller villedende. Det er ikke et skarpt skille mellom hva som vil være henholdsvis et uriktig og et villedende signal, og det vil kunne være overlapp mellom de to alternativene.

I døgnmarkedet vil en feilordre innebære at tilbudet eller etterspørselen som kommer til uttrykk gjennom handelsordren, ikke gjenspeiler tilbud eller etterspørsel som aktøren skulle melde inn i døgnmarkedet.  

Etter vår vurdering blir det for strengt om enhver feilordre skal anses som markedsmanipulasjon. Det ligger en avgrensning i at feilhandelen må være egnet til å gi et uriktige eller villedende signal. Dette innebærer et krav om at handelsordren må ha en viss betydning eller interesse for markedet.

Handelsordre i døgnmarkedet er i utgangspunktet ikke direkte synlig for andre markedsaktører. Det er imidlertid ikke et krav at en handelsordre skal være synlig for andre aktører for at det skal gi eller være egnet til å gi et villedende signal om tilbud, etterspørsel eller pris på et engrosenergiprodukt. En handelsordre i døgnmarkedet har potensiale til å direkte påvirke prissettingen i auksjonen. I tillegg vil større endringer i budgivning kunne avdekkes gjennom de aggregerte kurvene som i dag publiseres av markedsplassen, med unntak av ikke-aktiverte blokkbud. Siden tilbydere og kjøpere innenfor samme prisområde møter den samme prisen etter markedsklareringen i døgnmarkedet, vil en feilordre i døgnmarkedet direkte kunne påvirke alle aktørene som handler i det berørte prisområdet. Omkringliggende budområder kan også påvirkes dersom feilordren endrer prisområdesammensetningen. Resultatet av markedsklareringen kan også ha ytterligere ringvirkninger.

En feilordre i døgnmarkedet kan etter dette være egnet til å gi et villedende signal. Spørsmålet blir dermed i hvilke tilfeller.

Faktorer som er avgjørende for om en feilordre i døgnmarkedet er egnet til å gi et villedende signal

Om en feilordre er egnet til å gi et villedende signal i døgnmarkedet, må RME vurdere konkret i den enkelte sak.  I vår vurdering vil vi ta hensyn til de særtrekkene som gjelder for omsetning av kraft, kjennetegnene ved døgnmarkedet og eventuelle ringvirkninger utover dette markedet. Avgrensningen av hvilke feilordre som er egnet til å villede må forstås i lys av hensikten med regelverket, og energilovens formål om å sikre en samfunnsmessig rasjonell omsetning av kraft. Regelverket skal sikre at aktørene har tillit til prisdannelsen i markedet, og forbudet må rette seg inn mot de feilordrene som har et potensiale til å påvirke markedsklareringen og prisdannelsen.

Sentralt i vurderingen er aktørens posisjon i det aktuelle markedet, og volumet av den konkrete feilhandelen. Etter vår oppfatning er det ikke mulig å kvantifisere en nedre terskel for om en feilhandel er egnet til å gi et villedende signal om et engrosenergiprodukt. Også mindre avvik mellom anmelding og tilsiktet tilbud/etterspørsel, kan etter omstendighetene utgjøre markedsmanipulasjon. Dette vil for eksempel kunne være tilfelle i en anstrengt kraftsituasjon.

Virkningen av en handling kan inngå som et moment i en helhetsvurdering, men effekten av en feilordre kan ikke i seg selv være avgjørende for om en handling omfattes av forbudet mot markedsmanipulasjon.

Markedsaktørene må ha gode rutiner

Fordi vi har registrert enkelte tilfeller av feilordre i døgnmarkedet, understreker vi at aktørene har et ansvar for å sikre at deres anmeldinger av ordre er korrekt. Enhver markedsaktør må dermed etablere og vedlikeholde gode rutiner for å minimere sannsynligheten for feilordre. Aktørene bør videre være særlige påpasselige ved anmelding av større volum eller ved anmelding i en anstrengt kraftsituasjon.

Videre er det avgjørende at markedsaktørene ved en feilordre informerer markedet i tråd med krav i NEM-forskriften § 5-3. En kombinasjon av feilordre og tilbakeholdelse av informasjon om hendelsen, vil i enda større grad virke villedende og kunne undergrave tilliten til markedet. Et slikt tilfelle vil tilsi strengere reaksjon.

 

[1] Også andre definisjoner av markedsmanipulasjon kan være relevante etter omstendighetene, men vi tar utgangspunkt i denne definisjonen fordi den vil være mest treffende i mange tilfeller.