Publisert 10.05.2017 , sist oppdatert 10.09.2021

Forum for fremtidens nett

Forum for fremtidens nett har som overordnet mål å gi innspill til om og eventuelt hvordan det kan legges til rette for en mer effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet.

NVE ved RME har fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet å etablere og lede Forum for fremtidens nett.

Forumet tar utgangspunkt i monopol- og markedsregulering med mål om å:

  • Identifisere forhold ved gjeldende regulering som kan være til hinder for at teknologi kan tas i bruk og utnyttes på en best mulig måte
  • Identifisere forhold hvor ny teknologi og nye markedsløsninger kan utfordre gjeldene regulering og gi behov for endringer.

Forumet har en tematisk tilnærming og jobbe med et begrenset antall problemstillinger per år. Det vil nedfelles arbeidsgrupper som vil jobbe med enkelttema med en avgrenset problemstilling og innenfor en gitt tid. NVE vil drifte forumet og involvere relevante aktører. Det er opprettet en referansegruppe med representanter fra bransjen. Referansegruppen skal gi innspill til tema og problemstillinger som forumet bør arbeide videre med, samt komme med innspill til relevante aktører som kan være med i ulike arbeidsgrupper. Referansegruppen har en rådgivende rolle.

Resultat fra arbeidsgruppene kan gi innspill til eventuelle behov for regulatoriske endringer eller videre arbeid. 

Møte 1 | 24.3.2017

- Bakgrunnsnotat

- Presentasjon

- Møtereferat

Møte 2 | 21.6.2017

- Møtereferat

Møte 3 | 24.1.2018

- Møtereferat

Møte 4 | 13.6.2018

- Møtereferat

Møte 5 | 17.1.2019

- Møtereferat

Møte 6 | 19.6.2019

Møtereferat

- Presentasjoner (.zip)