Publisert 28.04.2016 , sist oppdatert 02.06.2023

TEK - vektsystem for regionalnett

For å fastsette inntektsrammer for selskaper som eier nettanlegg klassifisert som regionalnett har RME behov for mer utfyllende data enn det som innrapporteres i eRapp. Data om disse nettanleggene inngår i et vektsystem, og dette brukes som et mål på selskapenes oppgave i regionalnett. 

Rapporteringen gjelder tekniske anlegg i regionalnett. Den tilhørende databasen kalles TEK. Nettselskapene mottar et formelt pålegg om rapportering i månedsskiftet april/mai hvert år.

Det skal rapporteres på

  • luftlinjer
  • jordkabler
  • sjøkabler
  • stasjoner
  • transformatorer
  • avganger
  • kompenseringsanlegg
  • spoler

Det er beholdningen per 31.12 i foregående år som skal rapporteres.

Skjema

I 2016 lanserte vi et webskjema der anleggene skal rapporteres. Skjemaet er tilgjengelig via Altinn. Selskapet får anledning til å se anleggene som tidligere er rapportert og legge til eller endre på anlegg. Det er egne skjemaer for henholdsvis luftlinjer, jordkabler, sjøkabler og stasjoner. I skjemaet for stasjoner skal det også rapporteres for transformatorer, avganger og kompenseringsanlegg i tillegg til selve stasjonen.

Lenke til skjema instruksjoner

Merk at den som skal benytte TEK på vegne av foretak må inneha Altinn-rollen Energi, miljø og klima. Oversikt over gjeldende tilganger finnes under Tilgangsstyring etter innlogging på Altinn.no.
Tidligere utsendt informasjonsskriv vedrørende innføring av årlig innrapportering, samt veiledning for delegering av rettigheter i Altinn, finnes i kolonnen til høyre.