Publisert 22.10.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Lavspenningsanlegg uten konsesjon

Muligheten til å bygge lavspenningsanlegg uten konsesjon frafalt med en endring i energiloven § 3-1 gjeldende fra og med 2010. Endringen innebærer at anlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi ikke kan bygges, eies eller drives uten anleggskonsesjon. Det må også søkes konsesjon dersom et bestående anlegg skal ombygges eller utvides. Olje- og Energidepartementet kan fastsette unntak fra konsesjonsplikten for nærmere bestemte lavspenningsanlegg. Lovendringen griper ikke inn i etablerte rettigheter ved eierskap av eksisterende lavspente elektriske anlegg som er bygget og drives uten anleggskonsesjon. 

Måling

Kunder i lavspenningsanlegg uten konsesjon er målt i et felles tilknytningspunkt mot det lokale nettselskapet.

Fra 1. januar 2010 opphørte retten til å kreve fellesmåling av strøm. Hver enkelt boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregnes hver for seg. Kunder som allerede er fellesmålte hvor det må installeres nye målere, eller eksisterende målere må byttes ut, kan forbli fellesmålte inntil det innføres AMS-målere i det aktuelle nettområdet. De fleste strømkunder vil få installert AMS-målere innen 1. januar 2019. Med mindre nettselskapet finner at installering av AMS vil gi urimelige merkostnader, er nettselskapet forpliktet til å installere AMS-målere i alle boenheter og fritidsboliger, også i lavspenningsanlegg uten konsesjon.

Målerverdier som registreres i målepunktet hos kunden danner grunnlag for nettselskapets beregning av kundens tariff. Måling bør derfor skje i tilknytningspunktet, det vil si som regel i grensesnittet mellom nettselskapets nett og den enkelte boenhet eller fritidsbolig.

Der nettselskapet ikke eier nettet frem til den enkelte boenhet eller fritidsbolig, må enten eier av lavspenningsnettet søke anleggs- og omsetningskonsesjon, eventuelt med inntektsramme, eller lavspenningsanlegget frem til kunde må eies av det lokale nettselskapet. Nettselskapet kan overta eksisterende lavspenningsanlegg, eller bygge nytt anlegg frem til kunde.

Nettselskapet er ikke pålagt å overta anlegget i nåværende stand, og kan kreve at nettet blir utbedret. I denne forbindelse kan nettselskapet kreve et anleggsbidrag for å dekke kostnadene ved de nødvendige endringene i nettet.