Publisert 22.01.2021

Tilknytning til strømnettet praktiseres forskjellig

Nettselskapenes prosess for tilknytning av nye strømkunder er ulik. Det er variasjoner mellom selskapene ut fra størrelse og geografi. Det viser en kartlegging utført på oppdrag fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

Illustrasjon utsnitt forsiden av rapporten. foto: Ernst & Young

Tilknytningsprosesser for nye kunder må tilpasses samfunnets utvikling og målsettinger. Ny fornybar produksjon og elektrifisering av nye typer kunder som for eksempel ferger og datasenter ønsker ofte rask avklaring rundt nettforhold og mulighetene for tilknytning.

- RME mener det er behov for å se nærmere på behovet for en regulering av tilknytningsprosessen som er tilpasset nettkundenes forventinger og som sikrer en effektiv tidsbruk og informasjonsflyt hos alle nettselskap, sier direktør for RME, Ove Flataker.

RME har fått gjennomført en kartlegging av dagens praksis hos nettselskapene ved tilknytning av nye kunder, og muligheten for å måle tidsbruk. Kartleggingen som er gjennomført av Ernst & Young viser at prosessene for de små og enkle tilknytningene til en viss grad er standardiserte på tvers av selskap og regioner, mens det for mer komplekse tilknytninger er større variasjoner.

Her kan du laste ned rapporten: Kartlegging og anbefalt regulering av nettselskapenes
tidsbruk ved tilknytning av nye kunder

Foreslår en 3-delt utvikling av reguleringen

Kartleggingen avdekket både skille i prosesser, bruk av ulike systemer og ulik praksis for dialog mellom kunde og nettselskap. Det er variasjoner i nettselskapenes fokus på å forbedre egne prosesser for tilknytning og få selskap har informasjon om forventet tidsbruk tilgjengelig for kundene.

Ernst & Young anbefaler i første omgang å definere og forankre felles definisjoner med fokus på tidsindikatorer og krav til informasjon som nettselskapet skal ha tilgjengelig for kunden. For små og enkle tilknytninger anbefaler Ernst & Young videre at nettselskapene må registrere og rapportere tidsbruk for ulike indikatorer. Til slutt bør man vurdere om små og enkle tilknytninger kan reguleres gjennom inntektsrammereguleringen.

For store og komplekse tilknytninger er anbefalingen at nettselskapene rapporterer tidsbruk fra registrering av kundehenvendelsen til svar på om det er kapasitet i nettet, og i tillegg innføre en sjekkliste for kundedialogen.

RME vil arbeide videre med å på plass nye krav til tidsbruk og informasjonsflyt ved tilknytning av nye kunder til nettet.

Kontaktpersoner

Torfinn Jonassen, seksjonssjef
Mobil: 952 24 548

Christina Sepulveda, seniorrådgiver
Mobil: 990 23 422