Publisert 20.09.2021

RME ønsker innspill på ny naturgassforskrift

I forslag til endringer i naturgassforskriften anbefaler Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) blant annet å ikke stille krav til smarte målere. RME ønsker innspill på forslag til endringene i naturgassforskriften, om måling og fakturering av naturgass.

Foto: "gas burner" by paloetic

- Ut fra en samlet vurdering mener vi at det ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å innføre et krav om smarte målere for alle kunder i det norske distribusjonssystemet for naturgass, sier fungerende direktør for RME, Tore Langset.

I Norge er alt forbruk allerede målt og de største gasskundene har smarte målere allerede. RMEs vurdering er at de resterende kundene er så små at krav om ny måler vil føre til uforholdsmessig høye kostnader sett opp mot nytteverdien.

Om høringsrapporten

Høringsrapporten inneholder resultatene fra en forenklet nytte-/kostnadsanalyse knyttet til innføring av intelligente målesystemer for naturgass i Norge i henhold til krav i gassmarkedsdirektivet (GMD) (2009/73/EC) (tredje energimarkedspakke). I høringsrapporten foreslås det også endringer i naturgassforskriften som bidrar til å implementere energieffektiviseringsdirektivets (EED) (2012/27/EU) krav om måling og fakturering av naturgass i norsk rett. Høringen utføres på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED).

Vi ønsker innspill på endringsforslagene

Vi ber om at kommentarer til dette forslaget sendes til RME senest 16. desember 2021. Elektronisk oversendelse til rme@nve.no foretrekkes. Vi gjør oppmerksom på at høringsuttalelser normalt publiseres.

Kontaktperson

Pia Roll, seniorrådgiver
mobil: 45 00 37 73