Publisert 26.06.2020

RME godkjenner Statnetts forslag til retningslinjer for praktiseringen av systemansvaret i kraftsystemet

Retningslinjene gir bransjen mer forutsigbarhet og økt transparens i forbindelse med Statnetts praktisering av systemansvaret. På alle området hvor systemansvarlig har myndighet til å ta en beslutning som påvirker konsesjonærene, er systemansvarlig sin praktisering beskrevet i retningslinjene. Retningslinjene er gjeldene fra 1. juli 2020.

Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet pålegger Statnett som systemansvarlig å utarbeide retningslinjer for hvordan de praktiserer systemansvaret, og hvordan ansvaret og virkemidlene de har fått i forskriften skal utøves. I 2019 godkjente RME retningslinjer for flere av bestemmelsene i systemansvarsforskriften. Med de retningslinjene som nå godkjennes innebærer at Statnett har laget et praktiseringsdokument (retningslinjer) for alle bestemmelsene i systemansvarsforskriften.

RME godkjenner retningslinjene, men med forbehold om endring

Statnett som systemansvarlig har i løpet av det siste året utarbeidet forslag til retningslinjer, hatt forslaget på høring og sendt endelig forslag på godkjenning til RME. Godkjenningen innebærer at det eksisterer retningslinjer for hele systemansvarsforskriften.

RME mottok forslag til retningslinjer i mai 2020. Forslaget inneholder retningslinjer for store deler av forskriften, blant annet overføringsgrenser, fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet og samordning av driftsstanser, Vi mener forslaget har vært på tilstrekkelig høring og at systemansvarlig har svart grundig og bra på innspillene fra bransjen. Samtidig mener vi at det er behov for enkelte presiseringer og endringer i forslaget. Systemansvarlig har fått frist til 1. april 2021 på å oppdatere retningslinjene og sende nytt forslag til RME. 

RME vil godkjenne retningslinjer to ganger i året

I tiden fremover skal endringer i retningslinjer koordineres, oversendes samlet og sendes på godkjenning til RME to ganger i året, henholdsvis 1. april og 1. oktober. Hensikten er å gjøre prosessen for endring av retningslinjer forutsigbar for aktørene og unngå mange enkelthøringer. 

kontaktperson

Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef
Mobil: 952 24 548

Godkjenningsbrev