Utpeking av reguleringsmyndigheten skjer som en del av gjennomføringen av tredje energimarkedspakke i norsk rett. RMEs oppgave er å sørge for at aktørene overholder regelverket som sikrer like konkurransevilkår i kraftmarkedet og effektiv drift og utnyttelse av kraftsystemet.

Enkeltvedtak som RME fatter skal behandles av den nyopprettede Energiklagenemnda. Deres virksomhet er regulert i ny forskrift.

Nærmere bestemmelser om RMEs virksomhet fremgår av ny forskrift om nettregulering og energimarkedet og av naturgassforskriften.

Les om reguleringsmyndigheten og krav til uavhengighet.