Publisert 21.02.2024

Nytt varsel om vedtak om flimmerproblemer på Helgeland

RME varsler nytt vedtak om at Celsa Armeringsstål er ansvarlig for å rette opp flimmerproblemene på Helgeland. 

Flimmer har i mange år vært et problem i strømforsyningen på Helgeland. Problemet har så langt vært håndtert ved en kombinasjon av forskjellige avbøtende tiltak, uten at dette fullt ut har løst problemet. 

I januar 2022 vedtok derfor RME at Celsa Armeringsstål var ansvarlig for å rette opp i problemene. Vedtaket ble påklaget av Celsa Armeringsstål, og opphevet av Energiklagenemda.  
 
RME har gjennomgått Energiklagenemnda sin avgjørelse og varsler nå nytt vedtak i saken. 

- Vår vurdering er at det er nødvendig å varsle og fatte vedtak om utbedring for å gjenopprette lovlig tilstand. Målinger i flere stasjoner viser verdier for flimmerintensitet som langt overskrider forskriftsfestede grenseverdier, sier seksjonssjef i NVE, Torfinn Jonassen. 

- Vår konklusjon er den samme som ved forrige vedtak. Vi har nå klargjort begrunnelsen, og vi mener saken handler om brudd på krav til spenningskvalitet. Vår vurdering er at Celsa Armeringsstål er årsak til at krav til flimmerintensitet brytes, og ansvarlig for å gjøre tiltak, sier Jonassen. 

- Vi har gjort en grundig gjennomgang av hvilke eventuelle begrensninger den tidligere saksgangen legger for å rette nye pålegg mot Celsa. Vår vurdering er at tidligere forvaltningspraksis ikke er til hinder for at Celsa utpekes til utbedringsansvarlig, sier Jonassen.  

Leveringskvalitetsforskriften skal sikre at alle som er tilknyttet det norske kraftsystemet mottar elektrisitet med tilstrekkelig kvalitet. Blant annet blir det stilt krav til spenningskvalitetsparameteren flimmer. Kvalitetskravene er fastsatt med utgangspunkt i internasjonale standarder. Brudd på kravene kan føre til at elektriske apparater ikke fungerer som de skal. 

Varsler vedtak 

RME varsler vedtak om at Celsa Armeringsstål er årsaken til at krav til flimmerintensitet brytes, og at Celsa Armeringsstål er utbedringsansvarlig etter forskrift om leveringskvalitet. Celsa Armeringsstål og øvrige parter i saken kan uttale seg om varselet innen 20. mars 2024. RME tar sikte på å fatte vedtak i saken innen 20. april. 

Kontaktinformasjon

Torfinn Jonassen, seksjonssjef:

E-post: tjo@nve.no

Tlf: +47 95 22 45 48

Eirik Grønvold Eggum, overingeniør: 

E-post: eieg@nve.no

Tlf: +47 97 54 53 74