Publisert 23.03.2020

Nye reguleringskrav kan bidra til en mer fremtidsrettet nettvirksomhet

En ny rapport viser at det kan være behov for å tilpasse dagens regulering av nettselskaper, slik at regelverket også omfatter tjenester strømkundene ikke er like fornøyd med i dag. Økt kunnskapsgrunnlag om disse tjenestene vil være nødvendig før eventuelle nye reguleringer kan innføres.  

Rapport: Nye krav til nettselskapene – vurdering av kundeorienterte tilpasninger i reguleringen av nettvirksomheten. Foto: iStock.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har fått utarbeidet en vurdering av hvilke områder hvor det kan være relevant å tilpasse reguleringen av nettselskapene, for å sikre at nettselskapene leverer tjenester som er tilpasset samfunnets behov.  

– RME er opptatt av at den samlede reguleringen er tilpasset samfunnets behov, og ønsker også at nettselskapene tar en aktiv rolle i å finne kundevennlige løsninger. Vi har blant annet etablert et rammeverk for pilot- og demonstrasjonsprosjekter, som skal legge til rette for økt innovasjon og verdiskapning i kraftsystemet. Erfaringene fra slike prosjekter, sammen med utredningen fra Menon/Copenhagen, er nyttige underlag for vårt videre arbeid med å utvikle den samlede reguleringen, sier direktør Ove Flataker.  

Foreslår stegvis endring i dagens regulering 

Rapporten, som er utarbeidet av Menon Economic/Copenhagen Economics (Menon/Copenhagen), viser at den samlede reguleringen bidrar til at nettselskapene gjennomfører den daglige driften og utviklingen av strømnettet med god kvalitet, men at kvaliteten ikke er like god på alle områder. Kundene opplever at nettselskapene ofte er opptatt av hva reguleringen krever av dem, og i mindre grad hva kundene etterspør, blant annet når det gjelder tilknytning av nytt forbruk. 

Menon/Copenhagen anbefaler en stegvis prosess for å videreutvikle reguleringen på områder der kvaliteten på tjenestene ikke er like god. Dette innebærer å starte med tiltak med åpenbar gevinst, for deretter å gradvis innføre enten økonomiske insentiver eller markedsløsning. For tilknytning av forbruk kan en slik tilnærming innebære å starte med å innføre direkte krav til hvordan nettselskapene skal informere kundene, og måle tidsbruk. På sikt kan det være aktuelt å supplere reguleringen med ytelsesindikatorer. 

Krav om digitalisering og standardisering 

Rapporten viser til behov for økt transparens og informasjonsdeling fra nettselskapenes side, og at krav til standardisering av data vil være sentralt fremover. Utvikling av digitale løsninger er en naturlig del av dette. Digitalisering vil ha en positiv effekt på flere sider ved nettvirksomheten, og også gi betydelige effektiviseringsgevinster.  

Les hele rapporten Nye krav til nettselskapene – vurdering av kundeorienterte tilpasninger i reguleringen av nettvirksomheten her

Menon Economics og Copenhagen Economics (Menon/Copenhagen), med bistand fra Nils-Henrik von der Fehr fra Universitetet i Oslo, har gjennomført utredningen. 

Kontaktperson

Torfinn Stulen Jonassen, tlf.: 952 24 548