Publisert 01.07.2020

NVE presiserer leveringsplikt til fiskeoppdrettsanlegg

Flere fiskeoppdrettsanlegg etterspør levering av strøm med spenning på 1000V. Nettselskapene har plikt til å levere strøm til anleggene, men plikter ikke å levere helt ut til installasjonen. Samtidig åpner NVE opp for at oppdrettsanlegg kan eie lavspent ledning fra tilknytningspunkt og ut til oppdrettsanlegget. 

(Foto: Frank Jørgensen, NVE)

NVE mottar flere henvendelser om levering til fiskeoppdrettsanlegg. Dette er flytende installasjoner som i mange tilfeller etterspør levering på 1000 V. Vi presiserer her hvilke plikter områdekonsesjonær (nettselskap) har for leveringVi presiserer samtidig at lavspente ledninger til flytende installasjoner ikke krever konsesjon hvis gitte krav er oppfylt.   

Leveringsplikt 

Leveringsplikten er oppfylt ved å levere til hensiktsmessig sted i nærheten av sjøen. Endelig leveringspunkt i hvert enkelt tilfelle må avtales mellom partene.  

Forklaring: Leveringsplikten pålegger områdekonsesjonær å bygge seg frem til kunden. Tilknytningspunktet er normalt klemme på husvegg eller innføring gjennom grunnmur. For flytende installasjoner har imidlertid tilknytningspunkt ikke vært entydig definert. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) innfører en praksis om at områdekonsesjonær ikke plikter å levere helt ut til flytende installasjon. 

Leveringsplikten omfatter 1000 V. Det innebærer at områdekonsesjonær plikter å levere 1000 V til kunder som etterspør det. RME presiserer at vi ikke vil gi dispensasjon fra å levere 1000 V. 

Forklaring: Leveringsplikten pålegger i utgangspunktet områdekonsesjonær å levere på det spenningsnivået kunden etterspør. Dersom områdekonsesjonær får forespørsel om levering på et spenningsnivå det ikke ønsker å levere, må områdekonsesjonær avklare saken med RMEOm nødvendig må områdekonsesjonær søke fritak fra leveringsplikten. RME presiserer at det ikke gis fritak fra 1000 V. 

Områdekonsesjonær sin leveringsplikt følger av energiloven § 3-3 og forskrift om nettregulering og energimarked § 3-1. 

Ny praksis for konsesjonsplikt for lavspente ledninger til oppdrettsanlegg 

Hovedregelen er at det kreves konsesjon etter energiloven for å kunne eie, bygge og drive både høyspente (over 1000 V) og lavspente ledninger (1000 V og under) på land og i sjø.  

NVE innfører en praksis om at det ikke kreves konsesjon for å eie, bygge og drive lavspent ledninger fra tilknytningspunkt og ut til en flytende installasjon i saltvann, hvis kravene under er oppfylt: 

  • Områdekonsesjonær må levere frem til et hensiktsmessig sted i nærheten av sjøen, der grensesnittet mellom områdekonsesjonærens og kundens anlegg vil være.  
  • Den lavspente ledningen ut til den flytende installasjonen eies, bygges og drives av kunden selv, f.eks. et oppdrettsselskap. Byggingen og driften av anlegget kan være satt ut til entreprenør på vegne av kunden.  
  • Ledningen brukes bare til å forsyne de(n) flytende installasjonen(e) som tilhører kunden.  
  • Eiendommen som berøres av ledningen (fra grensesnitt mot områdekonsesjonær og ut til marbakken) eies av kunden selv, eller kunden har ervervet seg rettigheter til å ha ledningen på eiendommen.  

Hvis disse kravene oppfylles, vil den lavspente ledningen falle inn under unntaket fra konsesjonsplikt i energilovforskriften § 3-1 fjerde ledd bokstav a. Hvis ikke alle kravene er oppfylt, må tiltakshaver søke NVE om konsesjon. 

Vi gjør oppmerksom på at det også kan være nødvendig å hente inn tillatelser etter annet sektorregelverk, som for eksempel havne- og farvannsloven og kulturminneloven. 

Kontaktpersoner

Eirik Eggum – reguleringsmyndigheten for energi, epost: eieg@nve.no, tlf: 22 95 91 62 

Martin Windju – konsesjonsavdelingen,               epost: mwi@nve.no