Publisert 13.08.2019 , sist oppdatert 31.10.2019

NVE har godkjent Statnetts forslag til retningslinjer for del 1 av praktiseringen av systemansvaret i kraftsystemet

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Systemansvarlig skal rette for et effektivt kraftmarked og en tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet, og dermed føre til en rasjonell utnyttelse av kraftressursene for samfunnet som helhet. Pliktene og virkemidlene systemansvarlig har er regulert gjennom systemansvarsforskriften.

Statnett skal utarbeide forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret, som skal godkjennes av NVE. På alle områdene hvor systemansvarlig har myndighet til å ta beslutninger som påvirker konsesjonærene, skal systemansvarlig beskrive hvordan de praktiserer disse i retningslinjene. Retningslinjene skal bidra til økt transparens og forutsigbarhet i forbindelse med utøvelsen av systemansvaret, samtidig som bransjen involveres i større grad enn før.

Retningslinjene som ble godkjent i denne omgang dekket temaer som flaskehalser og budområder, fastsettelse av handelskapasitet, regulerstyrke og effektreserver, rapportering av anleggsdata, systemvern og planlegging av produksjon og effektregulering.

NVE godkjente retningslinjene 20. juni 2019, men med forbehold om endring

NVE mottok forslag til retningslinjer for §§ 5, 6, 8, 8a, 8b, 14a og 21 i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet fra Statnett 5. april 2019. Vi mener forslaget, har vært på tilstrekkelig høring hos bransjen og i all hovedsak gir et godt bilde av Statnetts utøvelse av systemansvaret.

Vi mente samtidig at det er behov for ytterligere presiseringer og beskrivelse av systemansvarlig sin praksis for enkelt punkter. Statnett har derfor fått frist til 1. april 2020 for å oppdatere retningslinjene og sende nytt forslag til NVE.

NVE godkjente derfor retningslinjene med forbehold 20. juni 2019.

Kontaktpersoner:

Seniorrådgiver Christina Sepulveda chs@nve.no

Avdelingsingeniør Ragnhild Aker Nordeng  rakn@nve.no