Publisert 16.06.2022 , sist oppdatert 20.06.2022

ACER har høring om rammeretningslinje for fleksibilitet

Formålet med retningslinjen er å legge til rette for at mindre aktører kan delta mer aktivt i kraftmarkedet. En vanlig forbruker vil dermed f.eks. kunne tilby Statnett eller nettselskapet å slå av ladestasjonen eller varmtvannsberederen i de timene hvor kraftsituasjonen er anstrengt og få betalt for denne tjenesten. Dette vil på sikt også bidra til en mer effektiv og stabil drift av kraftsystemet.

Foto Stig Storheil NVE

ACERs forslag til rammeretningslinje er utarbeidet på forespørsel fra EU-Kommisjonen. Rammeretningslinjen er ikke bindende, men gir føringer for systemansvarlige (ENTSO-E) og nettselskap (E.DSO) om hvordan nye bestemmelser om fleksibilitet bør utformes. Etter oversendelse av retningslinjen til EU-Kommisjonen i desember, kan Kommisjonen gi ENTSO-E og E.DSO i oppdrag å lage et forslag til nye bestemmelser om fleksibilitet. Dette forslaget skal forelegges ACER og vedtas deretter av Kommisjonen.

Det er ennå ikke bestemt om de nye bestemmelsene skal innlemmes i regelverket ved å revidere eksisterende kommisjonsforordninger for elektrisitet og/eller ved å etablere en egen kommisjonsforordning for fleksibilitet. Vurdering av om de nye bestemmelsene kan bli EØS-relevant følger vanlige prosedyrer og er politiske myndigheters ansvar.

Mer informasjon om høringen finnes på ACER sine hjemmesider (på engelsk).

Berørte parter oppfordres til å gi innspill. Fristen for uttalelser er 2. august 2022.

Det arrangeres i den anledning også et verksted 28. juni 2022. Mer informasjon om dette finnes på ACERs nettsider her (Frist for påmelding er 26. juni 2022).

Kontakt

Alexander Kellerer

Rådgiver

Faktaboks: Hva menes med «fleksibilitet»?

Fleksibilitet («Demand Side Flexibility») oppstår når en sluttbruker justerer eller får justert sine:

  • forbruksenheter (f.eks. en ladestasjon)
  • enheter for egenproduksjon (f.eks. en solcelle)
  • enheter for energilagring (f.eks. et batteri)

for å unngå høye strømpriser eller for å avlaste kraftsystemet mot betaling.

ACER har begrenset sitt forslag til situasjoner hvor systemansvarlig og nettselskap betaler en sluttbruker for at den justerer sine enheter etter kraftsystemets behov. Dette innebærer at sluttbrukerens fleksibilitet vil handles som et konkret produkt i f.eks. Statnetts regulerkraftmarked.

Per i dag er det hovedsakelig produksjonssiden som stabiliserer kraftsystemet ved å opp- eller nedjustere sine regulerbare produksjonsenheter tilknyttet sentral- og regionalnettet (f.eks. en vannturbin). Ved å redusere barrierene for at mindre aktører deltar i kraftmarkedene, ønsker ACER å legge til rette for at også vanlige sluttbrukere i distribusjonsnettet får muligheten til å tilpasse seg situasjonen i kraftsystemet og bidrar aktivt til en mer effektiv og sikrere systemdrift. En vanlig forbruker vil dermed f.eks. kunne tilby i kraftmarkedene å slå av ladestasjonen eller varmtvannsberederen i de timene hvor kraftsituasjonen er anstrengt og få betalt for denne tjenesten.