ACER, byrået for samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter på energiområdet i Europa, godkjente 17. august 2020 vilkår og metoder for opprettelse av et nordisk kapasitetsmarked for automatiske sekundærreserver (aFRR). 

ACER har nå godkjent reviderte vilkår og metoder for opprettelse av markedetsom langt på vei er i tråd med RMEs syn. reviderte vilkår og metoder ligger det føringer fra ACER. Det betyr at vi må se nærmere på hvordan og når vi kan implementere ordningen i Norge, sier Ove Flataker, direktør for Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME). 

I 2019 mottok de nordiske reguleringsmyndighetene fra de nordiske systemansvarlige forslag til vilkår og metoder for opprettelse av et felles nordisk kapasitetsmarked for aFRR. Forslagene var utviklet iht. kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av elektrisk kraft (EB GL). RME har deltatt i behandlingen av forslagene på uformell basis, siden kommisjonsforordningen ennå ikke er tatt inn i norsk rett. 

Som følge av at de nordiske reguleringsmyndighetene ikke kunne bli enige om alle detaljer i forslagene, besluttet reguleringsmyndighetene i Sverige, Danmark og Finland å oversende forslagene til ACER for endelig avgjørelse. ACER har nå godkjent reviderte vilkår og metoder for opprettelse av markedet. 

Det er stort behov for å modernisere driften av det nordiske kraftsystemet for å kunne håndtere utfordringene som følger av blant annet mer væravhengig fornybar produksjon. Å få på plass et nordisk kapasitetsmarked for aFRR er en viktig del av denne moderniseringen.  

Vi har i mange år sett et fall i frekvenskvaliteten i Norden - det skyldes at balanseringen av kraftsystemet har blitt stadig vanskeligere uten at man i Norden har blitt enige om tiltak for å rette på situasjonen. ACER sin godkjenning er viktig for å sikre fremdrift i dette moderniseringsarbeidet, sier Flataker. 

Formålet med opprettelsen av et nordisk kapasitetsmarked for aFRR er å gi de systemansvarlige i Norden, inkl. Statnett, et nytt markedsbasert verktøy for å anskaffe og utveksle automatiske sekundærreserverEt felles nordisk marked vil kunne bidra til en mer effektiv anskaffelse, men også bidra til å sikre tilgang av reserver i hele det nordiske synkronområdet.  

ACERs beslutninger fastsetter fire ulike vilkår og metoder, som til sammen danner grunnlag for markedet: 

  • Metode for etablering av felles harmoniserte regler og prosesser for utveksling og anskaffelse av balansekapasitet, jf. artikkel 33(1) i EB GL 
  • Unntak fra å ikke tillate balansetjenesteleverandører å overføre sine obligasjoner til å levere balansekapasitet, jf. artikkel 34(1) i EB GL 
  • Metode for anvendelse av en allokeringsprosess for overføringskapasitet for utveksling av balansekapasitet, jf. artikkel 38(1) i EB GL 
  • Metode for en markedsbasert allokeringsprosess av overføringskapasitet for utveksling av balansekapasitet, jf. artikkel 41(1) i EB GL 

Les mer om aFRR på ACER sin nettside (engelsk)