Publisert 19.04.2022

Omsetningskonsesjon for datasentre

Datasentre er store haller eller parker anlagt innenfor et større, men avgrenset område, til lagring og prosessering av store mengder data for eget behov, eller på vegne av tredjeparter. 

RME vurderer at datasentre ikke trenger omsetningskonsesjon på nåværende tidspunkt 

Datasentre behøver ikke så søke om omsetningskonsesjon for konsesjonsperioden 2021-2024. RME vurderer at datasentre er unntatt omsetningskonsesjonsplikt etter Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 4-2 fjerde ledd bokstav b som gir unntak for videreformidling av elektrisk energi så lenge følgende vilkår er oppfylt: 

  1. Datasentrene omsetter ikke strøm til annen virksomhet enn datasentervirksomhet. 
  2. Strømkostnaden som påløper i tilknytningspunktet videreformidles uten at datasenteret tar ekstra påslag på strømkostnaden, for eksempel i form av et påslag per kWh videreformidlet.
  3. Selskapene ikke har en kraftproduksjon på over 1 GWh i midlere årsproduksjon.
  4. Dersom selskapet har kraftproduksjon under 1 GWh, må denne omsettes til et selskap som har omsetningskonsesjon og dermed er balanseansvarlig. 

Dersom selskapet ikke oppfyller vilkårene eller virksomheten endres, må de melde fra til RME 

Unntaket for omsetningskonsesjonsplikt gjelder kun for virksomhet som kan klassifiseres som «datasenter».  Vi gjør oppmerksom på at dersom virksomheten på datasenterets område eller eiendom skulle endres vil eventuell nettdrift og kraftomsetning ikke være omfattet av unntaket.  Selskapene må kontakte RME for å få en konkret vurdering dersom de ikke oppfyller kravene i listen ovenfor eller bygning og anlegg benyttes til annen virksomhet enn datasentervirksomhet.