Publisert 20.12.2019 , sist oppdatert 17.03.2023

Krav til omsetningskonsesjon ved omorganisering

Alle selskap som driver med omsetning eller leveranse av kraft trenger en omsetningskonsesjon. Dette gjelder også for selskap som gjennomfører en omorganisering. Omsetningskonsesjoner tildeles til ett organisasjonsnummer. Dersom virksomheten er delt mellom ulike organisasjonsnumre i en gruppe av selskap, må alle selskapene ha egen omsetningskonsesjon. Det gjelder selskap som driver nettvirksomhet i ett selskap, og kraftomsetning i et annet, selv om selskapene er organisert i samme konsern. Det gjelder også når en rekke kraftverk organisert i egne selskap med egne organisasjonsnumre er eid av samme selskap. 

Et selskap som starter omsetningspliktig virksomhet må søke RME om omsetningskonsesjon via søknadssekjema i Altinn. Det samme gjelder for et selskap med omsetningskonsesjon som endrer sin selskapsstruktur. Mer informasjon og lenke finner du ved å følge denne lenken her.

Dersom et selskap med omsetningskonsesjon slutter med omsetningskonsesjonspliktig virksomhetskal en person med signaturrett i selskapet sende e-post til omsetningskonsesjon@nve.no med bekreftelse om at de vil trekke omsetningskonsesjonen tilbake. 

Midlertidig organisering 

Det kan oppstå omorganiseringer hvor et selskap med omsetningskonsesjon må opprette midlertidige selskaper med egne organisasjonsnummer som driver omsetningspliktig virksomhet i en begrenset periode. Slike selskaper vil etter regelverket være omfattet av omsetningskonsesjonsplikten, og dermed energiloven og alle underliggende forskrifter. Imidlertid ser RME at det ikke er hensiktsmessig å tildele slike midlertidige selskaper egen omsetningskonsesjon, i den grad endelig organisering og struktur innføres innenfor rimelig tid.  

Selskapet trenger ikke å søke RME om omsetningskonsesjon for det midlertidige selskapet under to forutsetninger:  

  • For det første må det opprinnelige selskapet ha en omsetningskonsesjon.  
  • For det andre må den midlertidige virksomheten være knyttet til et selskap som har omsetningskonsesjon.   

Det kreves at nyopprettede selskap søker om omsetningskonsesjon så snart den endelige organiseringen er på plass.  

Eksempler 

Eksempel 1: Selskap A skal selge kraftomsetningsvirksomheten sin til selskap B. Kraftomsetningsvirksomheten fisjoneres ut i selskap C, som er et midlertidig selskap, før kraftomsetningsvirksomheten fusjoneres inn i selskap B.  

Da må selskap A sende informasjon om prosessen til RME på rme@nve.no hvor de informerer om fremdriftsplanen for omorganiseringen. Dersom det midlertidige selskapet kun har begrenset levetid vil RME vurdere om det er nødvendig med egen omsetningskonsesjon.  

Eksempel 2: Selskap A har kraftproduksjon, kraftomsetning og nettvirksomhet. Virksomheten skal fisjoneres ut i tre datterselskap, selskap B, C og D. Selskap A skal bli et tomt morselskap.  

et slikt tilfelle må selskap B, C og D søke om omsetningskonsesjoner når de har fått opprettet organisasjonsnumre. Når selskap A ikke lenger driver omsetningskonsesjonspliktig virksomhet, fordi denne er overført til selskap B, C og D, må selskap A be om at sin konsesjon trekkes tilbake ved å sende e-post til  omsetningskonsesjon@nve.no. 

Som eksempelet over viser, må alle de nystiftede selskapene som skal drive med omsetningskonsesjonspliktig virksomhet (nettdrift, kraftproduksjon, kraftomsetning) søke RME om egen omsetningskonsesjon når selskap som har omsetningskonsesjon skal omorganiseres ved fisjon. 

Dersom selskapene omorganiseres inn i et selskap som har en eksisterende omsetningskonsesjon (fusjon, som selskap B i eksempel 1), skal dette selskapet søke om endringer i sin konsesjon. Selskap som legger ned driften eller fisjonerer ut hele sin omsetningskonsesjonspliktige virksomhet, er selv ansvarlig for å varsle RME om at deres konsesjon skal trekkes tilbake. Det gjøres ved å sende en e-post til omsetningskonsesjon@nve.no 

Selskap som trenger anlegg- og områdekonsesjon må få tildelt disse før de får tildelt omstningskonsesjon 

Selskap som søker omsetningskonsesjon for virksomhet som krever anlegg- og/eller områdekonsesjon, vil ikke få tildelt en omsetningskonsesjon før anlegg- og/eller områdekonsesjonen er tildelt. Selskap oppfordres derfor til å søke så fort som mulig etter at de nødvendige anleggs- og områdekonsesjonene konsesjonene er tildelt.