Publisert 28.10.2015 , sist oppdatert 03.02.2023

Konsesjonsvilkår

For perioden 2021-2024 er det 9 ulike sett med vilkår for omsetningskonsesjon, etter hvilken virksomhet konsesjonæren driver:

Ordinære vilkår

Selskap som tildeles omsetningskonsesjon på ordinære vilkår må følge alle relevante bestemmelser i energiloven og forskrifter gitt i medhold av energiloven.  

Omsetningsvirksomhet  Selskaper som omsetter elektrisk energi og/eller har kraftproduksjon. 
Nettselskap
Selskaper som eier fordelings- og eller overføringsnett. 
Utenlandske foretak 
Utenlandsk foretak som vil drive kraftomsetning i Norge. 

Forenklede vilkår
Konsesjon kan tildeles på forenklede vilkår ved virksomhet av begrenset omfang i henhold til forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 4-2 3. ledd. 

Nettselskap uten inntektsramme  Nettvirksomhet av begrenset omfang skal ikke ha inntektsramme, og tildeles derfor konsesjon på forenklede vilkår med unntak fra NEM § 4-4 første ledd, tredje punktum som betyr at konsesjonæren ikke må levere regnskap til RME. Det gis også unntak fra forskrift om kontroll av nettvirksomhet (kontrollforskriften) §§ 2-1 (Rapporteringsplikt), 2-2 (Frist for innlevering), 2-3 (Programvare). Konsesjonæren unntas også fra krav i NEM § 4-5 og kontrollforskriften § 13-5 femte ledd. Dette innebærer fritak fra krav om inntektsramme ved salg av nettjenester og fritak fra plikt om å underrette RME om endringer i tariffer.  
Omsetter med begrenset nettvirksomhet 
Kraftomsetter eller kraftprodusent med over 2 GWh i midlere årsproduksjon og nettvirksomhet av begrenset omfang tildeles konsesjon på forenklede vilkår med unntak fra NEM § 4-5. Dette innebærer fritak fra krav om inntektsramme ved salg av nettjenester. Konsesjonæren unntas også fra plikten om å underrette RME om endringer i tariffer i henhold til forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-5 femte ledd.  
Produksjon med begrenset omfang Kraftprodusenter med mellom 1 og 2 GWh i midlere årsproduksjon får konsesjon på forenklede vilkår. De får fritak fra regelen om å levere regnskap til RME i NEM § 4-4 første ledd, tredje punktum. Det gis også unntak fra forskrift om kontroll av nettvirksomhet §§ 2-1 (Rapporteringsplikt), 2-2 (Frist for innlevering) og 2-3 (Programvare).
Omsetter med begrenset produksjon og begrenset nettvirksomhet Omsetter med begrenset produksjon og begrenset nettvirksomhet tildeles konsesjon på forenklede vilkår. De får fritak fra regelen om å levere regnskap til RME i NEM § 4-4 første ledd, tredje punktum. Det gis også unntak fra forskrift om kontroll av nettvirksomhet §§ 2-1 (Rapporteringsplikt), 2-2 (Frist for innlevering) og 2-3 (Programvare). De får fritak fra krav om inntektsramme ved salg av nettjenester, NEM § 4-5. Det gis også fritak fra plikt om å underrette RME om endringer i tariffer, NEM § 13-5.
Kommune
Kommuner som kun videreselger konsesjonskraft til selskap hvor de ikke har eierandeler. Kommunene unntas NEM §§ 4-4 og 4-5.  
Utenlandsk foretak uten rapportering til Brønnøysundregisteret
Utenlandsk foretak som ikke leverer årsrapport til Brønnøysundregisteret  unntas NEM §§ 4-4 og 4-5. 

Kontaktinformasjon

Konsesjonærens plikter

Konsesjonærer plikter å overholde det til enhver tid gjeldende regelverk gitt i medhold av energiloven, herunder:

Forskrift av 1. november 2019 nr. 1413 om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer

I tillegg kommer følgende vilkår tilpasset de ulike konsesjonstypene.