Publisert 05.12.2022 , sist oppdatert 09.02.2023

Inntektsrammer for 2023 - varsel

RME varsler inntektsrammer for 2023 for alle nettselskapene på 44,9 milliarder kroner, hvor inntektsramme for Statnett og NordLink Norge utgjør 16 milliarder kroner.  

Beregningen er basert på følgende forutsetninger:

  • Referanserente: 7,61 %
  • Referansepriser på kraft: NO1 på 2051,3 kr/MWh, NO2 på 2051,3 kr/MWh, NO3 på 438,2 kr/MWh, NO4 på 404,6 kr/MWh og NO5 på 1968,5 kr/MWh. 
  • KPI2023/2021: 1,094 (til justering av KILE)
  • KPI-lønn2023/2021: 1,084 (til justering av drifts- og vedlikeholdskostnader)

Bransjens faktiske kostnader i 2021 var 76 millioner kroner lavere enn det som ble lagt til grunn ved vedtak om inntektsrammer for 2021. Dette beløpet, ilagt renter, blir trukket fra inntektsrammen i 2023.

Mer informasjon om varsel om inntektsrammer for 2023

All relevant informasjon om inntektsrammer, data og resultater fra de sammenlignende analysene finnes i margen til høyre på denne siden. Infoskrivet beskriver prosessen med beregning av kostnadsnorm og inntektsrammer, og veiledningen beskriver hvilke data vi henter fra eRapp og hvordan disse brukes. I tillegg har vi publisert R-scriptet som er brukt til å beregne inntektsrammer for 2023 (zip-fil). Mer informasjon om beregning av inntektsrammer i R finner dere her.

Frist for merknader: 15. februar 2023

Merknader til dette varslet merkes 202218032 og sendes til oss på rme@nve.no innen 15. februar 2023.

Vedtak om inntektsrammer for 2023

Vi vil fastsette vedtak om inntektsramme for 2023 i februar 2024. Vedtaket vil skille seg fra varselet da vi oppdaterer verdier for referanserente, referansepris på kraft og inflasjon. Vi korrigerer i tillegg for eventuelle feil vi er gjort kjent med i forkant av vedtaket. Dette kan også gjøre at vedtaket blir noe forskjellig fra inntektsrammen vi nå har varslet.

Særlige merknader til beregning av inntektsrammer for 2023

Vi øker vekten på kostnadsnormen fra 60 til 70 prosent

Fra og med 2023 skal kostnadsnormen telle 70 prosent, jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-6. Denne endringen er nærmere beskrevet i RME-rapport 1/2019 side 10–14. 

Vi endrer rammevilkårskorrigeringen i kostnadsnormmodellen

Vi har endret korrigering for rammevilkår i modell for å beregne kostnadsnorm. Denne endringen er nærmere beskrevet i RME-rapport 10/2022

For lokalt distribusjonsnett korrigerer vi for følgende rammevilkår: 

  • Bar- og blandingsskog høy bonitet
  • Faktor 1 (løvfall): løvskog med høy bonitet, innmating fra produksjon, helning og snø som klistrer seg til trær
  • Faktor 2 (kyst): Sterk vind nær kyst, salting og nett i vann
  • Faktor 3 (frost): snøfokk, snø, kulde og sterk vind

For regionalt distribusjonsnett korrigerer vi ikke lenger for rammevilkår. 

Overgangsordning

For 2023 og 2024 har vi innført en overgangsordning der vi beregner et tillegg i kostnadsnormen for selskapene som får nedgang i inntektsramme som følge av endringer i rammevilkårskorrigeringen. For 2023 beregner vi inntektsrammene med ny og gammel rammevilkårskorrigering og differansen danner grunnlag for tillegget i kostnadsnorm både for inntektsrammen 2023 og 2024. For 2023 legges hele differansen til kostnadsnormen, og for 2024 legges 90 prosent av den samme differansen til kostnadsnormen. Kostnadsnormen utgjør 70 prosent av inntektsrammen.

Referansepris på kraft

Vanligvis bruker vi en felles estimert referansepris på kraft i varsel om inntektsrammer. Siden det for tiden er store prisforskjeller mellom områdene, benytter vi estimat på referansepris på kraft per prisområde i beregningene for inntektsramme 2023. De er basert på EPADs som er terminkontrakter for prisdifferanser mellom områdeprisene. Disse markedene er mindre likvide enn terminkontraktene på systemprisen, men vi mener de likevel vil kunne treffe faktisk pris per område for 2023 bedre enn én felles pris for alle nettselskapene.

Re-beregning av inntektsramme for 2021

Vi har inkludert et tillegg eller fratrekk i inntektsrammen for 2023 som følge av en ny beregning av inntektsrammen for 2021. Jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-6, skal vi omgjøre enkeltvedtak om inntektsramme for 2021 dersom det var feil i datagrunnlaget. Dette gjør vi i form av en korreksjon i enkeltvedtak om inntektsramme det andre påfølgende inntektsrammeåret, i dette tilfellet inntektsramme for 2023. Grunnlaget og resultatet fra disse beregningene er publisert på nettsiden vår, sammen med varsel om inntektsramme for 2023.