Nettselskapenes kunder har krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer. NVE har laget en veileder til ordningen med utbetaling ved svært langvarige avbrudd for å informere om hvordan kravene i denne ordningen kan oppfylles.

NVE innførte fra 1. januar 2007 en ordning med direkte utbetaling til sluttbrukerne ved svært langvarige avbrudd. Denne ordningen er hjemlet i kapittel 9A i kontrollforskriften. NVE har laget en veileder til dette kapittelet. Temaer som tas opp i veilederen er blant annet størrelsen på utbetalingsbeløpet, hvordan man beregner varigheten på et avbrudd og hvilke plikter nettselskapet har til å gi informasjon om ordningen. Veilederen ligger under relatert informasjon til høyre på siden.

Svært langvarige avbrudd er avbrudd som varer i over 12 timer. Ordningen gjelder for sluttbrukere på alle nettnivå. For avbrudd av denne varighet anses ikke den ordinære KILE-ordningen å gi tilstrekkelige signaler om samfunnsøkonomiske kostnader ved avbrudd, særlig når det gjelder mindre næringskunder, husholdninger og fritidsboliger.

Den generelle KILE-ordningen gir insentiver til optimal leveringskvalitet i nettet, men insentivene til gjenoppretting av lavspentnettet har blitt ansett som utilstrekkelig. I tillegg er det ønskelig at den økonomiske virkningen av svært langvarige avbrudd kommer de kundene som er direkte berørt av avbruddet til gode og at de ikke fordeles på alle kunder slik som tilfelle er med den generelle KILE-ordningen.

Satsene for utbetaling ved svært langvarige avbrudd er som følger:

a)      kr. 600 for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer,
b)      kr. 1400 for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer og
c)      kr. 2700 for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer.

For avbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på kr. 1300 for hver ny påbegynt tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Under langvarige avbrudd og arbeid med oppretting av normal strømforsyning, vil kunden kunne oppleve kortvarige perioder med normal forsyning. Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal forsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.

Sluttbrukerne må fremme et krav innen rimelig tid etter at normal forsyning ble gjenopprettet. For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for det året.

Kompensasjonsordningen har ikke til hensikt å være en erstatningsordning for faktiske kostnader som kundene opplever som følge av redusert leveringskvalitet. Dette vil også i fremtiden reguleres gjennom forbrukervernlovgivningen og privatrettslige avtaler. Ordningen er en omfordeling mellom kunder og virker i praksis som en differensiering av overføringstariffene basert på opplevde forskjeller i leveringskvalitet.

Kompensasjonsbeløpet som betales ut til sluttbrukerne inngår som øvrige kostnader i selskapenes kostnadsgrunnlag. Dette medfører at selskapet får dekket 40 prosent av utbetalingen i fremtidige inntektsrammer. De resterende 60 prosentene må seelskapet selv dekke.