Referanserente for 2019 er estimert til 5,73 per juni 2019. Denne ble tidligere estimert til 5,82 per oktober 2018 i forbindelse med varsel om inntektsrammer for 2019. 

NVE regulerer nettselskapene slik at selskapene samlet skal oppnå en avkastning tilsvarende referanserenten over tid. Referanserenten er fastsatt i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-3. Modellen er nærmere beskrevet i NVE høringsdokument 1/2012 og NVE-rapport 70/2012.

Estimert referanserente for 2019 per juni 2019

Vi har estimert referanserente for 2019 til 5,73 % per juni 2019.Estimatet er basert på følgende observasjoner:

 • Prognoser på KPI for 2018, 2019, 2020 og 2021 på henholdsvis 2,8 %, 2,3 %, 1,7 % og 1,9 %. Gjennomsnittlig prognose på inflasjon for årene 2018-2021 er 2,2 %.
 • Estimat på swaprente (basert på gjennomsnittlige observasjoner januar-juni 2019) på 1,83 %.
 • Estimat på kredittpremie (basert på gjennomsnittlige observasjoner januar-juni 2019) på 0,85 %. 
 • Oppdatert skattesats på 22 prosent.

Referanserente for 2018 

I november 2017 varslet vi en referanserente for 2018 på 5,88 prosent. Vi har i oppdatert inflasjon, swaprente, kredittpåslag og skattesats, og beregnet endelig referanserente for 2018 på 6,10 prosent. Estimatet er basert på følgende observasjoner:

 • KPI for 2017 og 2018 på 1,8 % og 2,7 %, og anslag for 2019 og 2020 på 1,8 % og 1,6 %. Gjennomsnittlig inflasjon for årene 2017-2020 blir 1,98 %.
 • Gjennomsnittlig swaprente for 2018 på 1,87 %.
 • Gjennomsnittlig kredittpremie for 2018 på 0,63 %.
 • Skattesats på 23 %. 

Estimert referanserente for 2019 per oktober 2018

Endringer i referanserenten, foreslått i NVE høringsdokument 2018:8 og vedtatt i NVE-rapport 2018:98, trådde i kraft 1.1.2019. Basert på endringene er estimert referanserente for 2019 på 5,82 prosent. Estimatet er basert på følgende observasjoner:

 • Prognoser på KPI for 2018, 2019, 2020 og 2021 på henholdsvis 2,8 %, 1,7 %, 1,5 % og 2 %. Gjennomsnittlig prognose på inflasjon for årene 2018-2021 er 2 %.
 • Estimat på swaprente (basert på observasjon 4. oktober) på 2,05 %.
 • Estimat på kredittpremie (basert på observasjoner 4. oktober) på 0,84 %. 

Regjeringen har foreslått å redusere selskapsskatten fra 23 til 22 prosent i 2019. Vi har brukt 23 prosent i varslet referanserente, men vil ta hensyn til eventuell vedtatt reduksjon i skattesatsen i oppdaterte estimater på referanserenten.

Rentemodellen

NVE skal ved fastsettelsen av årlig inntektsramme benytte en referanserente som fremkommer ved:

r = (1 - G) x (Rf + Infl + βe x MP)/(1 - s) + G x (Swap + KP)

Faste parametre:

G: Fast gjeldsandel fastsatt til 60 prosent

Rf: Fast nøytral realrente fastsatt til 2,5 prosent

βe: Egenkapitalbeta fastsatt til 0,875

MP: Fast markedspremie fastsatt til 5 prosent

s: Skattesats lik gjeldende skattesats for nettselskaper

Variable parametre:

Infl: Årlig justering for inflasjon beregnet som gjennomsnittet av de to siste årenes faktiske inflasjon basert på KPI og anslag for inflasjon de to neste årene. Alle tall publisert av SSB. Dersom beregnet gjennomsnitt er negativt settes det til null

Swap: Årlig gjennomsnitt av 5-årig swaprente hos to av de største bankene i Norge

KP: Årlig gjennomsnittlig bransjespesifikk kredittrisikopremie, som fremkommer av spreaden mellom 5-årige kraftobligasjoner og 5-årige swaprenter beregnet av to av de største bankene i Norge.

De variable parametrene estimeres i forkant av hvert år i forbindelse med at inntektsrammene varsles, og fastsettes endelig når året er omme og de faktiske størrelsene er kjent. Parametrene fastsettes til vedtak om inntektsramme.